Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm

tai chinh
Ảnh T.L minh họa

Thông tư số 69/2017/TT-BTC áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức quan hệ không thường xuyên với ngân sách nhà nước (NSNN) không thuộc đối tượng áp dụng của thông tư bao gồm: Cơ quan, tổ chức được NSNN hỗ trợ một lần hay đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được NSNN hỗ trợ theo nhiệm vụ nhà nước giao; các tổ chức kinh tế và tổ chức tài chính được nhà nước đầu tư, hỗ trợ vốn theo quy định của pháp luật.

Trình tự lập KHTC 5 năm theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, đối với KHTC 5 năm cấp quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9, Nghị định này. Trường hợp KHTC 5 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định.

Trong đó, trước ngày 15/5 năm thứ tư của KHTC 5 năm giai đoạn trước, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), các cơ quan có liên quan ở địa phương đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của KHTC 5 năm giai đoạn trước và hoạch định các vấn đề có tính nguyên tắc cần chú ý trong lập KHTC 5 năm giai đoạn sau.

Trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo về việc lập KHTC 5 năm của địa phương giai đoạn sau.

Trước ngày 30/11 năm thứ tư của kế hoạch này giai đoạn trước, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương xác định định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 5 năm giai đoạn sau. Từ đó, lập KHTC 5 năm giai đoạn sau của địa phương báo cáo UBND cấp tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Trước ngày 31/12 năm thứ tư của kế hoạch này, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chỉnh lý KHTC 5 năm giai đoạn sau của địa phương, gửi xin ý kiến (lần 1) Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐTđể bổ sung, hoàn thiện phục vụ việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm địa phương giai đoạn sau.    

Trước ngày 20/7 năm thứ năm, Sở Tài chính địa phương phối hợp với Sở KH&ĐT, Cục Thuế, các cơ quan có liên quan khác ở địa phương căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa phương giai đoạn sau và cập nhật diễn biến mới phát sinh trong những tháng đầu năm của năm cuối KHTC 5 năm giai đoạn trước, tiếp tục hoàn thiện dự thảo KHTC 5 năm giai đoạn sau của địa phương, gửi xin ý kiến (lần 2) Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.

Từ đó, hoàn chỉnh KHTC 5 năm giai đoạn sau của địa phương trình UBND cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định cùng thời điểm trình dự toán ngân sách năm đầu thời kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn sau.

Thông tư này cũng hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm quốc gia. Theo đó, nội dung kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm quốc gia thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 15 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy trình lập kế hoạch này thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian lập kế hoạch thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 18 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư này áp dụng từ năm ngân sách 2017./.

Theo Mai Đan(Thời báo tài chính)