Về vấn đề bất hợp lý trong quyết định bổ sung quy hoạch dự án chế biến tinh bột sắn tại huyện Krông Bông của UBND tỉnh Đắk Lắk.

về giải quyết kiến nghị, khiếu nại của Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk, 18/01/2018, UBND tỉnh tiếp, làm việc với Tổ công tác Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và ban hành Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19/01/2018, trong đó có nội dung liên quan đến việc xin rút khiếu nại theo ý kiến của ông Trần Sỹ Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lăk tại cuộc họp. Tuy nhiên ngày 24/01/2018, Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk có văn bản số 68/CV - YBĐL phản ảnh cần trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan nội dung Thông báo (đính kèm bản phô tô) nhưng không có nội dung rút đơn giải quyết kiến nghị, khiếu nại. Vì vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiến hành giải quyết khiếu nại của Công ty theo đúng trình tự, thủ tuc của pháp luật quy định; báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 16/10/2017.