Về vấn đề bất hợp lý trong quyết định bổ sung quy hoạch dự án chế biến tinh bột sắn tại huyện Krông Bông của UBND tỉnh Đắk Lắk.

về giải quyết kiến nghị, khiếu nại của Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk, 18/01/2018, UBND tỉnh tiếp, làm việc với Tổ công tác Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và ban hành Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19/01/2018, trong đó có nội dung liên quan đến việc xin rút khiếu nại theo ý kiến của ông Trần Sỹ Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lăk tại cuộc họp. Tuy nhiên ngày 24/01/2018, Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk có văn bản số 68/CV - YBĐL phản ảnh cần trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan nội dung Thông báo (đính kèm bản phô tô) nhưng không có nội dung rút đơn giải quyết kiến nghị, khiếu nại. Vì vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiến hành giải quyết khiếu nại của Công ty theo đúng trình tự, thủ tuc của pháp luật quy định; báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 16/10/2017.

1. về nội dung Thứ nhất:

về tính chất và nội dung, Biên bản cuộc họp và Thông báo két luận cuộc họp là 2 văn bản khác nhau. Dự thảo Biên bản cuộc họp đã được UBND tinh gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty để thống nhất nội dung vào ngày 23-25/01/2018. Trường hợp Công ty chưa nhận được, ƯBND tỉnh sẽ gửi đến Công ty bản dự thảo một lần nữa (ngày 2.5/01/2018, Tổ công tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia ý kiến và gửi lại UBND tỉnh). Thông báo kết luận cuộc họp là nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung ban hành mà không nhất thiết phải lấy ý kiến của đơn vị khác. Việc Công ty cho rằng UBND tỉnh ra Thông báo kết luận là chưa đúng quy định pháp luật, yêu cầu Công ty nêu cu thể văn bản pháp luật này (số hiệu, ngày và cơ quan ban hành).

2 về nội dung Thứ hai:

       a) Đối với nội dung tại mục 1:

         b) Đối với nội dung tại mục 2:

Sở Tài nguyên và Môi trường chi là một trong số các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh việc cho phép triển khai thực hiện dự án chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh. Thẩm quyền quyết định là của UBND tỉnh và việc quyết định này ừên cơ sờ quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Việc Công ty kiến nghị cho dịch chuyển dự án nhà máy mới đến vị trí khác sẽ được xem xét, giải quyết sau khi có kết quả khảo sát, xác định lại vùng nguyên liệu sắn của Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho các nhà đau tư.

       c) Đối với nội dung tại mục 3:

Việc chạy thử, ƯBND tỉnh đã có ý kiến tại Mục 5,1 Thông báo số 14/TB- UBND ngày 19/01/2018 và Công văn sô 954/UBND-CN ngày 31/01/2018. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với câc cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Công ty tại mục 3 này, quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh.

       d) Đối vói nội dung tại mục 4:

Việc Công ty phản ánh Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư về đông cơ tham mưu, hành vi cố tình báo cáo số liệu cũ, số liệu thiếu cơ sở, báo cáo sai sự thật, không trung thực để che mắt UBND tỉnh, nhằm phục vụ ý đồ cá nhân, lợi ích nhóm hoăc vì mục đích nào đó không minh bạch: Yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sờ Kế hoạch và Đầu tư rà soát hồ sơ, văn bản đã báo cáo UBND tình đối chiếu với những văn bản liên quan để xem xét sai phạm, trên cơ sở đó tiến hành xử lý tập thể, cá nhân theo quy định (nếu có), báo cáo UBND tỉnh, trước ngày 28/02/2018.

  1. về nội dung: “Công ty cho rằng qua cụộc họp giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại buổi làm việc ngày 18/01/2018 tại Trụ sở HĐND và UBND tinh Đắk Lắk, Công ty chưa cảm
    nhận được tính khách quan, minh bạch, tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh cũng như các cơ quan chuyên môn đối với doanh nghiệp”: ƯBND tỉnh cũng như các cơ quan chức năng quán triệt quan điểm, tinh thần tạo điềú kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dự án, cung cấp thông tin, hỗ ừợ pháp lý khi được nhà đầu tư yêu cầu, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, phát huy hiệu quả đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư cố tình không chấp hành pháp luật, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Với tinh thần cầu thị này, khi UBND tỉnh Đăk Lăk tiếp và làm việc với Tổ công tác Phòng Thương mại và Công nphiệp Việt Nam, UBND tinh đã chủ động mời Công ty TNHH Yên Bình Đẵk Lăk cùng tham dự ngày 18/01/2018 là để trao đổi thêm một số nội dung liến quan. Bên canh đó, tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Đệ - ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổ trường Tổ công tác của VCCI đã cảm ơn và hoan nghênh tinh thần đón tiếp, làm việc nghiêm túc, khách quan với Tổ công tác đặc biệt của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk (cụ thể nêu trong biên bản đã có góp ý của VCCI); đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét tình hình thực tế về nhu cầu đầu tư của phía doanh nghiệp, có hưóng dẫn nhắc nhở, hỗ ừợ để doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật.
  2. g) về nội dung: “Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk cho rằng Thông' báo số 14/TB-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tính còn thiếu cơ sở pháp lý và nội dung còn thiếu một số vấn đề cơ bản”: Yêu cầu Công tv nêu rõ văn bản pháp lý còn thiếu (nội dung, số hiệu), vấn đề cơ bản còn thiếu để UBND tỉnh có cơ sở trả lời.
  1. Đối với các nội dung khiếu nại ông Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phùng Văn Định, ông Võ.Ngọc Tụyên, ông Huỳnh Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Ké hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nội dung này, UBNB tỉnh Đắk Lắk đã giao nhiệm vụ cho Sở Ké hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1148/ƯBND-CN ngày 07/02/2018, vì vậy, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu ƯBND tỉnh xem xét, giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này (có các văn bản và Đơn kèm theo).
  2. Đối với nội dung khiếu nại ông Phạm Thái - Giám đốc Sở Công Thương: Giao Sở Công Thương xem xét, giải quyết theo quy định và thông tin kết quả giải quyết đến Báo Nhân Dân. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (có bản chụp văn bản số 123-CV/ND ngày 05/02/2018 của Báo Nhân Dân, Đơn kiến nghị ngày 29/01/2018 của ồng Trần Sỹ Hùng kèm theo).
  3. Đối với nội dung khiếu nại ông Nguyễn Minh Huấn - Bí thư Huyện ủy Krông Bông: Đề nghị Huyện ủy Krông Bông xem xét, giải quyết theo quy định và thông tin kết quả đến Báo Nhân Dân (có bản chụp văn bần -số 124-CV/ND ngày 05/02/2018 của Báo Nhân Dân, văn bản số 72/ĐKN-2018 ngày„01/,Q2(2018 của ông Trần Sỹ Hùng kèm theo).