Kiến nghị: Đề nghị Cơ quan BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn các Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố không thực hiện các quy định nêu trên mà áp dụng chế độ khai báo và quyết toán như trước kia để các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình trên hợp nhất với BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị những DN đã đóng tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những trường hợp lao động nghỉ việc được trả lại hoặc khấu trừ vào các lần thu nộp tiếp theo.

Theo quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành hướng dẫn về quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp đơn vị báo giảm lao động, không cần thu lại thẻ BHYT còn giá tri sử dụng của người lao động, mà chỉ gửi hồ sơ theo chuẩn định dạng dữ liệu điện tử cho cơ quan BHXH là đủ điều kiện giảm thu BHYT và giảm ngay giá trị sử dụng thẻ BHYT. Đơn vị không mất thời gian đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục. Như vậy, đối với thẻ BHYT chưa được đơn vị báo giảm, người lao động vẫn có quyền sử dụng đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT và được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ mọi chi phí phát sinh trong phạm vi được hưởng BHYT và đơn vị, người lao động vẫn phải đóng BHYT trong thời gian báo giảm chậm.

về ý kiến đề nghị của đơn vị không thu tiền đóng BHYT do đơn vị không báo giảm kịp thời, BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổng họp, gửi các cơ quan quản lý Nhà nước báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết đinh.