Góp ý dự thảo Thông tư sữa đổi bổ sung, thông tư 44/2017/TT/BTC ngày 12/5 /2017