Sử dụng tài sản công sai quy định có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

nhà đất
Sử dụng nhà, đất công sai mục đích sẽ bị xử phạt và phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Ảnh: TL.

Không được dùng tiền ngân sách để nộp phạt

Dự thảo nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định tại nghị định này là 1 năm. Riêng đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng thì thời hiệu xử phạt là 2 năm.

Hình thức xử phạt chính quy định tại dự thảo nghị định này bao gồm: cảnh cáo và phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại dự thảo nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó.

Vừa nộp phạt vừa phải khắc phục hậu quả

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về: đầu tư, mua sắm tài sản công; thuê tài sản; giao, sử dụng tài sản công; cho mượn tài sản công; trao đổi, tặng cho tài sản công không đúng quy định; lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chiếm đoạt tài sản công…

Trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền cũng có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đối với tổ chức có hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức có thể bị phạt đến 20 triệu đồng nếu mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100 triệu đồng /1 đơn vị tài sản trở lên. Đồng thời, phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức.

Tổ chức có hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định (dùng tài sản công của tổ chức để đổi lấy tài sản của tổ chức, cá nhân khác mà không được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép) có thể bị phạt đến 50 triệu đồng…

Dự thảo nghị định nêu rõ: Đối với các hành vi nghị định không quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt là tổ chức hay cá nhân thì các mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân; tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, như vậy mức nộp phạt cao nhất có thể lên tới 100 triệu đồng.

Ngoài các mức nộp phạt, dự thảo nghị định đã quy định rõ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo đó, nộp vào ngân sách trung ương đối với các hành vi vi phạm do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc Trung ương xử phạt và các hành vi do các tổ chức, cá nhân khác thực hiện liên quan đến tài sản do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý; nộp vào ngân sách địa phương đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý./.  

Vi phạm do thực hiện nhiệm vụ được giao thì không bị xử phạt hành chính

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ, trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Minh Anh(Thời báo tài chính)