Đề án "Hỗ trợ Doanh nghiệp Dân doanh xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm"