Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bỏ đoạn đầu của Điều này về chủ sở hữu và đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.

Thứ hai, 25-10-2018 | 14:51:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bỏ đoạn đầu của Điều này về chủ sở hữu và đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo quy định của Điều này, người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải là chủ sở hữu/cổ đông của doanh nghiệp hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu/cổ đông. Quy định này sẽ hạn chế doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong việc sử dụng người đứng đầu không phải là chủ sở hữu hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp không quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là chủ sở hữu hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)