Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cải cách thủ tục hành chính và khắc phục yếu kém trong quản lý

Thứ ba, 02-06-2017 | 14:37:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cải cách thủ tục hành chính và khắc phục yếu kém trong quản lý

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VBF (Nhóm công tác Thuế)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

- Sự thiếu trách nhiệm của cơ quan hải quan và thuế gây thiệt hại tài chính không lường trước được cho các doanh nghiệp (ý kiến khác nhau về việc phân loại mã HS; yêu cầu về thanh toán phí nộp thuế muộn và mức phạt hành chính do hướng dẫn mới để được hưởng ưu đãi thuế).

- Áp đặt và thực thi là cảm giác của các doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan hải quan (Cơ quan Hải quan thổi phồng những sai lầm của đối tượng nộp thuế để phạt tiền với mục đích tăng thuế thu được).

- Cơ quan Hải quan cố tình giải thích quy định một cách bất lợi cho công ty (Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hải quan).

- Quy định về thủ tục thuế không rõ ràng, nhiều thủ tục hành chính và không bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế (hoàn thuế GTGT, phương pháp kê khai thuế GTGT).


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 6117/BTC-CST, Ngày: 11/05/2017

Nội dung trả lời:

Vướng mắc của Nhóm công tác Thuế chưa nêu rõ, đề nghị Nhóm công tác Thuế có văn bản thông báo cụ thể nội dung vướng mắc và phát sinh tại cơ quan Hải quan nào để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét trả lời.

  1. a) Về hoàn thuế GTGT:

          Theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/07/2016 chỉ quy định hoàn thuế GTGT đối với hai (02) trường hợp: hoàn thuế cho dự án đầu tư và hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

          Như vậy, so với thời điểm trước 01/07/2016, Luật Thuế GTGT đã bỏ quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT thì cơ quan thuế vẫn xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

          Đề nghị doanh nghiệp nêu rõ vướng mắc về thủ tục hoàn thuế cụ thể là nội dung nào và ở cơ quan thuế nào để Bộ Tài chính chỉ đạo giải quyết.

  1. b) Về phương pháp kê khai thuế GTGT:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có nhiều công văn trả lời các doanh nghiệp, Cục thuế địa phương với nội dung:

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (Mẫu 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ trong thời gian ổn định 02 năm và không phải nộp lại Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trong thời gian này.

Hết 02 năm ổn định nếu doanh nghiêp có doanh thu trên 1 tỷ VND thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trường hợp có doanh thu dưới 1 tỷ VND và tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì doanh nghiệp gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận Mẫu 06/GTGT và có văn bản trả lời doanh nghiệp về việc tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

          Bộ Tài chính đang sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với nội dung:

          Doanh nghiệp mới thành lập chỉ phải gửi một lần Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (Mẫu 06/GTGT) khi thành lập, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì cũng không phải gửi lại Mẫu 06/GTGT, chỉ khi doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi phương pháp tính thuế (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp mới gửi lại Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06/GTGT).

Ý kiến bạn đọc (0)