Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

- Cần khẩn trương ban hành các quy định thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có hiệu lực để các doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được tiếp cận với các hỗ trợ của nhà nước giúp cho sản xuất –kinh doanh được thuận lợi. - Để phát triển doanh nghiệp cần có một cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích để các hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Thứ bẩy, 18-05-2018 | 16:08:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: - Cần khẩn trương ban hành các quy định thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có hiệu lực để các doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được tiếp cận với các hỗ trợ của nhà nước giúp cho sản xuất –kinh doanh được thuận lợi. - Để phát triển doanh nghiệp cần có một cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích để các hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Công văn: 1064/ PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

- Cần khẩn trương ban hành các quy định thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có hiệu lực để các doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được tiếp cận với các hỗ trợ của nhà nước giúp cho sản xuất –kinh doanh được thuận lợi.

- Để phát triển doanh nghiệp cần có một cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích để các hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn: 4739/BKHĐT - PTDN, Ngày: 12/07/2018

Nội dung trả lời:

  1. về việc cần ban hành các quy định thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để các doanh nghiệp sớm được tiếp cận với các hỗ trợ của nhà nước giúp cho sản xuất kinh doanh thuận lợi:

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Tiếp theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Chỉ thị hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV cụ thể:

  • Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khời nghiệp sáng tạo.
  • Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.
  • Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.
  • Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV và triển khai công tác tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ DNNVV và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật.

  1. về việc cần có một cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích để các hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp:
  • Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV và Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị đinh 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 đã có quy đinh chi tiết về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Ý kiến bạn đọc (0)