Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân?