Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi phí phát hành, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ

Thứ sáu, 19-05-2017 | 08:31:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, chi phí liên quan đến tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc lãi trái phiếu Chính phủ bao gồm: Chi phí tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước; chi phí tổ chức dịch vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chi phí trả cho dịch vụ đấu thầu phát hành trái phiếu, dịch vụ đấu thầu mua lại trái phiếu của sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK); chi phí chi trả cho dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu; chi phí chi trả cho dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu…

Dự thảo đề xuất giá dịch vụ đấu thầu phát hành, giá dịch vụ đấu thầu mua lại trả cho SGDCK như sau: 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được thanh toán cho SGDCK, nhưng tối đa không quá 500.000.000 Việt Nam đồng/phiên đấu thầu (bao gồm cả phiên gọi thầu bổ sung nếu có); 0,0075% giá mua lại trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu được thanh toán cho SGDCK, nhưng tối đa không quá 150.000.000 Việt Nam đồng/phiên đấu thầu.

Giá dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ trả cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) được đề xuất là: 0,02% giá trị gốc, lãi trái phiếu Chính phủ thực hiện thanh toán được chi trả cho VSD, nhưng tối đa không quá 400.000.000 Việt Nam đồng/lần thanh toán gốc, lãi của một mã trái phiếu; 0,01% giá trị tín phiếu thực thanh toán được chi trả cho VSD nhưng tối đa không quá 200.000.000 Việt Nam đồng/lần thanh toán gốc, lãi của một mã tín phiếu.

Dự thảo cũng đề xuất về chi phí cho dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành. Theo đó chi phí cho dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành được thanh toán theo mức sau: Tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh được thanh toán cho tổ chức bảo lãnh chính; tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý được chi trả cho đại lý phát hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh(báo chính phủ)

 

Ý kiến bạn đọc (0)