Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính sách hỗ trợ PVEP

Thứ sáu, 30-06-2017 | 09:16:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Chính sách hỗ trợ PVEP

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

- Đối với Quỹ rủi ro tìm kiếm thăm dò của PVEP/PVN: Cho phép PVEP/PVN được trích Quỹ rủi ro tìm kiếm thăm dò tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế của PVEP/PVN (trích tại PVEP/PVN) và được dùng cho tất cả các dự án Thăm dò của PVEP/PVN.  (giải trình tại mục 1 phụ lục kèm theo)

- Phân bổ chi phí các Dự án Dầu khí: Cho phép PVN là đơn vị có thẩm quyền phê duyệt việc thực hiện phân bổ chi phí thăm dò, phát triển của các Dự án Dầu khí không hiệu quả của PVEP (để nâng cao chất lượng tài sản của PVEP). (giải trình tại mục 2 của phụ lục kèm theo)

- Cho phép PVEP/PVN có cơ chế đảm bảo thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN phải được khấu trừ các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp (chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính (lãi vay ...) và chi phí được phân bổ trong kỳ của các khoản đầu tư không thành công trong quá khứ... (giải trình tại mục 3 của phụ lục kèm theo)

- Với các Với các mỏ đang khai thác không hiệu quả (Lam Sơn, VRJ), PVEP/PVN Kiến nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép dừng khai thác các mỏ này càng sớm càng tốt để cắt lỗ cho dự án và áp dụng hình thức Cơ chế Điều hành mỏ Phi lợi nhuận (như mô hình đã được Chính phủ phê duyệt với mỏ Sông Đốc, lô 46/13). 


Đơn vị phản hồi: Chính phủ, Bộ Công Thương

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)