Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty Thép VSC-POSCO chưa nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do UBND TP Hải Phòng cấp như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại quyết định số 448/TTg

Thứ bẩy, 18-05-2018 | 16:09:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Công ty Thép VSC-POSCO chưa nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do UBND TP Hải Phòng cấp như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại quyết định số 448/TTg

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Thép Việt Nam

Công văn: 1064/ PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

Ngày 18/1/1994, công ty Thép VSC-POSCO được thành lập theo giấy phép đầu tư số 769/GP giữa các nhà đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam, công ty Posco, công ty Posco processing & service co.ltd và Công ty CP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng (HASCOM)

- Điều 3, điểm b: “Vốn pháp định của công ty liên doanh là 16.863.000 đô la Mỹ. Xí nghiệp cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng góp 2.700.000 đô la Mỹ, chiếm 16% vốn pháp định bằng quyền sử dụng 6ha đất trong 25 năm.

- Điều 4: Thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh là 25 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư

Ngày 12/9/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 488/TTg, trong đó quy định:

- Điều 1: Thu hồi 60.093 m2 đất… để xây dựng nhà máy cán thép… Thời hạn thuê đất là 25 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư.

- Điều 2, khoản 1: Căn cứ vào điều 1 của Quyết định này, UBND Tp Hải Phòng có trách nhiệm: “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty thép VSC-POSCO”

Tuy nhiên, cho đến nay, công ty TNHH Thép VSC-POSCO vẫn chưa nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do UBND TP Hải Phòng cấp như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại quyết định số 448/TTg mặc dù đã nhiều lần liên hệ để làm việc với các cơ quan hữu quan.

Ngày 11/7/2016, UBND Tp Hải Phòng đã có Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng (HASCOM) gia hạn sử dụng đất và chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với Dự án xây dựng dây chuyền cán thép 350.000 tấn/năm tại xã An Hồng, huyện An Dương, và phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Tại thời điểm này, khi thời gian liên doanh của Công ty TNHH Thép VSC-POSCO vẫn còn gần 3 năm nữa (Ngày 18/1/2019) mà UBND TP Hải Phòng đã có văn bản trên để chuyển quyền sử dụng đất riêng cho HASCOM – chỉ là một đối tác trong liên doanh.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc ban hành Quyết định 1348/QĐ-UBND của TP Hải Phòng ngày 11/7/2016 là không hợp lý, đồng thời không nhất quán với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 488/TTg, tạo ra mâu thuẫn giữa các bên trong liên doanh.

Là tổ chức Hiệp hội ngành nghề có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội Thép kiến nghị UBND TP Hải Phòng:

1/ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty TNHH Thép VSC-POSCO theo điều 2 của Quyết định số 488/TTg của Thủ tướng Chính phủ

2/ Tiếp tục gia hạn cho Công ty TNHH Thép VSC-POSCO được thuê đất để duy trì hoạt động của nhà máy theo chủ trương trên của Thủ tướng Chính phủ

3/ Hủy bỏ Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cp Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng (HASCOM) gia hạn sử dụng đất và chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với dự án xây dựng dây chuyền cán thép 350.000 tấn/năm tại xã An Hồng, huyện An Dương và phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: 3650/ UBND - ĐC2, Ngày: 18/06/2018

Nội dung trả lời:

về kiến nghị liên quan đến Công ty TNHH Thép vsc - POSCO, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã xem xét, giải quyết, trả lời doanh nghiệp theo quy định, đã có Công văn sô 3185/UBND-ĐC2 ngày 01/6/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, công khai theo quy định

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1.    về việc gia hạn thời gian thuê đất đối với Công ty cồ phần Thép và Vật liệu xây dựng Hải Phòng
Thủ tướng Chính phù ban hành Quyết định số 488/TTg ngày 12/9/1994 về việc thu hôi 60.093,0 m2 đất (trong đó: thuộc địa phận xã An Hông, huyện An Dương 32.723 m2 và phường Quán Toan, quận Hồng Bàng 27.370 m2) cho Xí nghiệp Cơ khi vật liệu xây dựng Hải Phòng thuê để góp vốn liên doanh với Tổng công ty Thép Việt Nam và các Công ty Pohang Iron and Steel Co, Lt Keoyang Coltd.. xây dựng nhà máy cán thép; thời hạn thuê đất: 25 năm, kể ngày 18/01/1994 đến ngày 18/01/2019. Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở nguyên và Môi tnròrng) ký Hợp đồng thuê đất số 08 HĐ/TĐ ngày 05/12/2001 với Công ty Cơ khí vật liệu xây đựng Hải Phòng (tiền thân là Xí nghiệp Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng).
Do sắp hết thời hạn thuê đất, Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây đựng Hải Phòng (tiền thân là Công ty Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng) đề nghị được gia hạn thời gian thuê đất 30 năm, kể từ tháng 6/2016
Các Sở, ngành liên quan đã lập hồ sơ, trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 cho phép Công ty được gia hạn thuê đất đến ngày 11/7/2046. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê số CH 866999 ngày 18/7/2017 cho Công ty Cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng Hải Phòng.

2.    về kiến nghị của Gông ty TNHH Thép VSC- POSCO

Công ty TNHH-Posco Việt Nam Holdings, Công ty TNHH Thép VSC-POSCO có 03 kiến nghị:

(1)    Thu hồi Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

(2)    cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thép VSC- POSCO.

(3)    Gia hạn thời gian thuê đất cho Liên doanh.

3.    Việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chi đạo Sờ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp. Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chủ trì họp cùng các bên liên quan trong đó có đại điện lãnh đạo Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings, Công ty TNHH Thép VSC- POSCO để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings, Công ty TNHH Thép VSC-Posco, cuộc họp thống nhất các nội dung sau:

(1)    Việc Uỷ ban nhân dân thành phổ ban hành Quyết định sổ 1348/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 cho Ị)hép Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây đụng Hải Phòng gia hạn sử dụng đất tại xã An Hồng, huyện Ạn Dương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng là đúng quy định.

(2)    Để đảm bảo quyền lợi cho Công ty TNHH Thép vsc - Posco và các bên liên quan, giao Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý chặt chẽ hồ sơ về đất đai, đảm bảo không đê Công ty Cô phần Thép và Vật liệũ xây dựng Hải Phòng dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất để mua bán, thế chấp hoặc hợp tác với doanh nghiệp khác ngoài Liên doanh vsc - Posco; hướng đẫn Công ty TNHH Thép vsc - Posco thực hiện các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định.

(3)    Việc tiếp tục thực hiện Liên doanh phụ thuộc vào sự thống nhất của các bên trong Liên doanh. Trường hợp thống nhất tiếp tục thực hiện Liên doanh, giao các Sở, ngành liên quan căn cứ qụy định của pháp luật, quy hoạch, kẽ hoạch sử dụng đât, hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định

(Có Thông báo số 129/TB-UBND ngày 26/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phô thông bảo kêt luận cuộc họp gửi kèm)

Ý kiến bạn đọc (0)