Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Việc xây dựng biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ cần tính toán đến thực tế quy mô đầu tư của từng dự án hầm, lưu lượng thực tế các phương tiện lưu thông qua hầm, phương án tài chính của từng dự án... để có các khung quy định phù hợp.

Thứ hai, 28-03-2018 | 08:16:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Việc xây dựng biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ cần tính toán đến thực tế quy mô đầu tư của từng dự án hầm, lưu lượng thực tế các phương tiện lưu thông qua hầm, phương án tài chính của từng dự án... để có các khung quy định phù hợp.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả

Công văn: 0477/PTM - VP, Ngày: 19/03/2018

Nội dung kiến nghị:

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn số 12572/BGTVT-TC ngày 8/11/2017 về việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016, trong đó Bộ GTVT yêu cầu: “Tổng Cục ĐBVN xem xét văn bản số 1495/2017/ĐC ngày 26/9/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả trong quá trình xây dựng lại phương án điều chỉnh lại các nội dung có liên quan của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT cho phù hợp với thực tế các dự án BOT về hầm đường bộ đang triển khai”, trên cơ sở rà soát, thẩm định phương án giá của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (dự án gồm các hầm: Hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân là các hầm lớn nhất Việt Nam hiện nay), Tổng cục ĐBVN đã trình Bộ GTVT báo cáo bổ sung nội dung trình Dự thảo Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 8421/TCĐBVN-TC ngày 29/12/2017 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm văn bản này). Tuy nhiên, khi xây dựng dự thảo của Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 844/BGTVT-TC ngày 23/1/2018 của Bộ GTVT thì các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT đã không quan tâm đến nội dung báo cáo của Tổng cục đường bộ Việt Nam, do đó đã đề xuất lấy ý kiến đối với biểu mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo mức không phù hợp. Nếu đề xuất về biểu mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo mức đề xuất tại Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 844/BGTVT-TC ngày 23/1/2018 của Bộ GTVT được thông qua và áp dụng đối với các dự án Hầm đường bộ trong đó có dự án hầm Đèo Cả sẽ dẫn đến việc không đảm bảo Phương án tài chính, gây phá sản đối với các Nhà đầu tư BOT về hầm đường bộ do mất cân đối thanh toán nợ với các Hợp đồng tín dụng đã ký.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông vận tải

Công văn: 4987/BGTVT - TC, Ngày: 14/05/2018

Nội dung trả lời:

  • Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ:

+ Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ;

+ Thẩm quyền phân loại và điều chinh các hệ thống đường quốc lộ do Bộ trường Bộ GTVT quyết định;

+ Thẩm quyền phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định...;

  • Theo quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

+ Bộ GTVT chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản hạ tầng đường bộ thuộc trung ương quản lý;

+ ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưóc về tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý;

  • Theo quy định tại Nghị đỉnh số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành một số điều của Luật giá:

+ Bộ trưởng Bộ GTVT quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ gồm đường quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh... do trung ương quản lý;

+ ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh...;

Căn cứ các quy định của pháp luật và thẩm quyền nêu trên, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành thông tư 35 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý bao gồm đường quốc lộ, đường cao tốc theo đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và thẩm quyền ban.hành.

Qua hơn một năm thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý từ “phí” sang “giá”, Bộ GTVT đã nhận được một số ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bồ sung một .sọ điều của Thông tư 35 cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dồnj doanh nghiệp phát triển, thu hứt đầu tư theo hình thức PPP... qua thực tế một số công trình, dự án có tính chất đặc thù, chi phí đầu tư lớn, quy trình vận hành, khai thác phức tạp như cầu, Hầm đường bộ... sẽ có chi phí đầu tư, vận hành khai thác cao hơn so với công trình đường bộ thông thường dẫn đến mức giá tối đa tại thời điểm ban hành Thông tư 35 không còn phù hợp, cần điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, Chính phủ đang chỉ đạo tập trung giảm giá/phí nên đối với các công trình dự án có tính chất đặc thù này, Bộ GTVT đã chi đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu theo hướng xây dựng tách riêng ra khỏi Biểu mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ tại Thông tư 35 để ban hành thêm Biểu mức giá toi đa cho các công trình có tính chất đặc thù, quy mô và chi phí đầu tư lớn...và đã gửi xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ “phí ’ sang “giá” đối với các họp đồng dự án BOT đang thực hiện cần đảm bảo tính kế thừa nhưng phải phù .hợp vói quy định luật giá và trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nưóc, người dân và doanh nghiệp. Việc Chính phủ chỉ đạo giảm giá/phí nhưng phải đảm bảo hoàn vốn cho dự án đang được Bộ GTVT tập trung chỉ đạo quyết liệt Mặt khác, Thông tư 35 quy định mức giá tối đa, đối vói dự án cụ thể đều có phương án tài chính, mức thu, thời gian thu, tổ chức thu... được xác định trên cơ sở dự án khả thi được duyệt và hợp đồng đã ký kết

Đối với các kiến nghi của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, đề xuất của Tổng cục ĐBVN tại văn bản sổ 8421/TCĐBVN-TC ngày 29/12/2017 và các ý kiến tham gia góp ý cùa các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan (trong đó có ý kiến của VCQ), Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiệp thu, giải trình, xây dựng thông tư sửa đổi Thông tư 35 theo đúng yêu cầu, quy định pháp luật về Giá; Sau khi có báo cáo xây dựng phương án giá tối đa cho các công trình đậc thù này, Bộ GTVT sẽ sóm xem xét ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 cho phù hợp.

Ý kiến bạn đọc (0)