Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị cho phép Công ty sử dụng văn bản chỉ đạo của Cục Thú y (cấp 3 tháng/lần) và bộ hồ sơ hải quan để thông quan các lô hàng là nguyên liệu thực phẩm do Công ty nhập về sản xuất hàng xuất khẩu mà không cần nộp kết quả kiểm tra Nhà nước khác về kiểm dịch, an toàn thực phẩm khi làm thủ tục hải quan nhằm giảm thiểu và đơn giản các thủ tục hành chính

Thứ tư, 06-06-2017 | 14:07:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị cho phép Công ty sử dụng văn bản chỉ đạo của Cục Thú y (cấp 3 tháng/lần) và bộ hồ sơ hải quan để thông quan các lô hàng là nguyên liệu thực phẩm do Công ty nhập về sản xuất hàng xuất khẩu mà không cần nộp kết quả kiểm tra Nhà nước khác về kiểm dịch, an toàn thực phẩm khi làm thủ tục hải quan nhằm giảm thiểu và đơn giản các thủ tục hành chính

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh

Công văn: 0874/PTM-VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Cuối năm 2011, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh đăng ký thực hiện loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất, đồng thời tiến hành nhập khẩu thị gia súc, gia cầm đông lạnh dùng làm nguyên liệu để sản xuất - gia công xuất khẩu. Cũng do chưa có các quy định cụ thể về kiểm dịch và an toàn thực phẩm nên căn cứ nội dung Công văn số 3339/BNN-TY ngày 15/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu của Công ty, sau khi xem xét hồ sơ cũng như tình hình dịch bệnh tại các thị trường xuất khẩu nguyên liệu, Cục Thú y đã có các văn bản chỉ đạo Cơ quan Thú y Vùng II lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm của các lô hàng nhập khẩu theo TCVN 7047:2009. Sau khi Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn có hiệu lực, Công ty nhận thấy các chỉ tiêu và mức giới hạn mà Cơ quan Thú y Vùng II xét nghiệm, làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đều là các chỉ tiêu và mức hạn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thịt đông lạnh. Như vậy, công văn chỉ đạo của Cục Thú y và kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm của Cơ quan Thú y Vùng II chính là căn cứ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm cho người. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép Công ty sử dụng văn bản chỉ đạo của Cục Thú y (cấp 3 tháng/lần) và bộ hồ sơ hải quan để thông quan các lô hàng là nguyên liệu thực phẩm do Công ty nhập về sản xuất hàng xuất khẩu mà không cần nộp kết quả kiểm tra Nhà nước khác về kiểm dịch, an toàn thực phẩm khi làm thủ tục hải quan nhằm giảm thiểu và đơn giản các thủ tục hành chính.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: 6117/BTC-CST;3942/BNN - QLDN, Ngày: 11/05/2017

Nội dung trả lời:

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1083/TCHQ-GSQL ngày 23/02/2017 gửi Công ty. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có công văn số 4353/BTC-TCHQ ngày 31/3/2017 gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo việc xử lý vướng mắc của Công ty.

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

  Sản phẩm động vật đông lạnh trên cạn được nhập khâu vào Việt Nam để gia công, xuất khẩu được nhập từ rứiiều nước khác nhau, không được các cơ quan thẳm quyền của Việt Nam sang thanh tra, kiểm tra để đưa vào danh mục cơ sở sản xuất được phép xuất khẩu vào Việt Nam.

  về yêu cầu vệ sinh thú y chứng nhận trong Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm động vật đông lạnh trên cạn: Giữa Việt Nam và các nước xuất khẩu cũng chưa có thỏa thuận với các nước về vấn đề này.

  Việc xem xét để hưóng dẫn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn chỉ dựa vào tình hình dịch bệnh theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (ODE), tuy nhiên có thể có nhiều nước có nhiều loại dich bệnh nhưng không thông báo cho Tổ chức OIE, đồng thời hàng hóa có thể không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

  Với những lý do nêu trên, nguy cơ xâm nhiễm mầm bệnh vào Việt Nam và các lô hàng không bảo đảm vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật vê thú y, gây lây lan dịch bệnh, ô nhiễm mồi trường sinh thái và ảnh hưởng đến sức khỏe con người là rất cao. Do vậy, các lô hàng cần phải được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm các yêu cầu nêu trên.

  Luật thú y cũng đã có quy định chặt chẽ về nội dung và đối tượng kiểm tra vệ sinh thú ý.

  Tổng cục Hải quan có Công văn số 1083/TCHQ-GSQL trả lời Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh, tại mục 2 nêu rồ: ..Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng được miên kiểm dịch khi nhâp khấu" .Như vậy, việc kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu để gia công xuất khẩu làm thực phẩm là phù hợp với các quy định hiện hành về thú y và thông lệ quốc tế.

 

Ý kiến bạn đọc (0)