Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Cục Thuế XNK xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu cho Nhóm than củi từ gỗ vườn trồng được áp mức thuế suất 0% như đối với Than gáo dừa có mã HS 44029010, để tạo lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng xuất khẩu này của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, 28-10-2016 | 15:23:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Cục Thuế XNK xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu cho Nhóm than củi từ gỗ vườn trồng được áp mức thuế suất 0% như đối với Than gáo dừa có mã HS 44029010, để tạo lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng xuất khẩu này của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP Kinh Đô Thăng Long

Công văn: 01/CV-TLC, Ngày: 17/08/2016

Nội dung kiến nghị:

Ngày 15/02/2016, Công ty CP Kinh Đô Thăng Long đã gửi tới Tổng cục Hải quan văn bản số 01/CV-TLC về vấn đề giá tính thuế và thuế xuất khẩu than củi. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được phúc đáp của Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan.

Hiện nay, sản phẩm Than củi từ gỗ vườn trồng của Công ty xuất khẩu hiện đang bị áp mức thuế xuất khẩu là 10%, mức cao nhất theo biểu thuế xuất khẩu mặt hàng than củi hiện hành, cùng mức với Than Tre và các loại than khác (mã HS 44021000 và 44029090).

Thực tế, sản phẩm than củi xuất khẩu của Công ty được thu mua từ các hộ gia đình, than được hầm từ nguồn gỗ tận thu gồm các loại cây vườn như: Nhãn, Bưởi, Chôm chôm, Vú sữa… do đã hết niên hạn canh tác, cây bị sâu bệnh, cây cho năng suất thấp... Sản phẩm than được hầm từ nguồn gỗ tận thu này hiện đang bị áp mức thuế suất 10% thuế xuất khẩu là quá cao, làm cho giá xuất khẩu mặt hàng Than củi vườn trồng của Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực, làm giảm doanh số xuất khẩu, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và thu nhập của người nông dân.

Đề nghị Cục Thuế XNK xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu cho Nhóm than củi từ gỗ vườn trồng được áp mức thuế suất 0% như đối với Than gáo dừa có mã HS 44029010, để tạo lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng xuất khẩu này của Việt Nam trên thị trường quốc tế.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan

Công văn: 12428/BTC-CST, Ngày: 07/09/2016

Nội dung trả lời:

Bộ Tài chính đã có CV số 12428/BTC-CST, ngày 07 tháng 9 năm 2016 trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Kinh đô Thăng Long về thuế xuất khẩu mặt hàng than gỗ vườn trồng như sau:

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Kinh đô Thăng Long, Bộ Tài chính trả lời:

Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì mặt hàng than gỗ vườn trồng thuộc mã hàng 4402.90.90.90, thuế xuất khẩu 10%; mặt hàng than gỗ gáo dừa có mã hàng 4402.90.10 có thuế xuất khẩu 0%.

Theo khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì khung thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng than gáo dừa là 0-25%.

Căn cứ khung thuế suất thuế xuất khẩu nêu trên, kiến nghị giảm thuế xuất khẩu của mặt hàng than gỗ vườn trồng từ 10% xuống 0% bằng với mức thuế xuất khẩu của than gáo dừa là không phù hợp với quy định về khung thuế suất thuế xuất khẩu tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đề nghị công ty thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Ý kiến bạn đọc (0)