Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất mới về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thứ tư, 31-10-2018 | 11:31:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về quỹ, tránh tình trạng lợi dụng các quy định của pháp luật còn chưa hoàn chỉnh để trục lợi của một số tổ chức quỹ.

 

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 30/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện là văn bản có tính pháp lý quan trọng, thể chế các quy định của Bộ Luật dân sự về các quyền của tổ chức, cá nhân được tự do thành lập quỹ theo quy định của pháp luật nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo… Trải qua 8 năm triển khai thi hành Nghị định trong thực tiễn, các tổ chức quỹ đã góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác đánh giá 8 năm triển khai thi hành Nghị định đã cho thấy một số nội dung tại Nghị định cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về quỹ, tránh tình trạng lợi dụng các quy định của pháp luật còn chưa hoàn chỉnh để trục lợi của một số tổ chức quỹ; điều chỉnh quy định để nâng mức tài sản là điều kiện để thành lập quỹ cho phù hợp với thực tiễn; sửa đổi, bổ sung quy định vấn đề tài sản đã cam kết trong quá trình thành lập quỹ chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép thành lập quỹ không được chuyển dịch, tham gia các giao dịch khác nhằm khắc phục kẽ hở cho quỹ lợi dụng…

Do vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện là cần thiết.

Những nội dung mới của dự thảo Nghị định

Dự thảo quy định rõ các hành vi quỹ không được làm gồm: Xâm phạm uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc. Quy định rõ các hành vi quỹ không được vi phạm như tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động.

Về điều kiện, thủ tục thành lập, dự thảo quy định rõ hơn về trường hợp cá nhân vi phạm pháp luật hình sự không được tham gia sáng lập viên, các quy định khác vẫn giữ nguyên.

Đồng thời, dự thảo xây dựng mới Điều 21 để tạo điều kiện cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện mở rộng phạm vi hoạt động theo nguyện vọng của quỹ, mặt khác kiện toàn lại tổ chức của quỹ, được cơ quan có thẩm quyền thành lập nhưng chưa kiện toàn theo quy định hiện nay về quỹ thì nay phải kiện toàn lại, nội dung như sau:

“1. Khi quỹ có nguyện vọng mở rộng phạm vi theo địa bàn hoạt động thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, đề nghị thay đổi về thẩm quyền quyết định thành lập quỹ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

2. Trường hợp quỹ được thành lập theo quy định nhưng chưa kiện toàn thành lập theo quy định tại Nghị định này, thì trong thời hạn 6 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực quỹ phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này…”

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất tăng mức chi hoạt động quản lý quỹ từ 5% lên không vượt quá 10% tổng thu hàng năm của quỹ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh(báo Chính phủ)

 

Ý kiến bạn đọc (0)