Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giải quyết vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng tại tỉnh Quảng Trị đối với Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thứ ba, 24-10-2017 | 15:45:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Giải quyết vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng tại tỉnh Quảng Trị đối với Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh)

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 17/10/2014 để thực hiện dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Năm 2015, Công ty đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản trên đất cho 81 hộ dân và được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp bàn giao ranh giới thực địa để tiến hành khai hoang thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến tháng 1/2016, các hộ dân Bản Prô – xã Hướng Tân và bản mới – Đăkrông cản trở không cho Công ty khai hoang. Công ty đã thông báo cho chính quyền địa phương và sau nhiều văn bản, ngày 3/8/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ra Báo cáo số 1870/BC-STNMT khẳng định quá trình thực hiện kiểm kê, bồi thường hỗ trợ sai đối tượng, tài sản của Bản Prô và Bản Mới nhưng lại kiểm kê, bồi thường cho người dân xã Tân Hợp; đề nghị UBND huyện Hướng Hóa có văn bản đề nghị Công ty hỗ trợ một phần kinh phí để chi trả. Công ty tiếp tục bồi thường, hỗ trợ lần 2 đối với tài sản trên đất cho 11 hộ dân Bản Prô và 36 hộ dân Bản Mới vào ngày 8/8/2016. Cùng ngày 8/8/2016, UBND huyện Hướng Hóa có báo cáo số 184/BC-UBND xác định tại khu vực Bản Prô chỉ có 12 hộ xâm canh và Công ty đã hoàn thành việc chi trả bồi thường.Sau đó, tiếp tục có 14 hộ tại Bản Prô tiếp tục tranh chấp và tại cuộc họp ngày 17/10/2016, UBND xã Hướng Tân khẳng định có 14 hộ dân tại Bản Prô chưa được kiểm kê tài sản, đề nghị tiếp tục kiểm kê bồi thường. Phát sinh thêm người dân Bản Mới đòi bồi thường hàng rào kẽm gai và rừng ma, 03 hộ dân tại thôn Tà Đủ và một hộ dân tại Bản mới tranh chấp, đòi bồi thường tài sản. Công ty cũng đã bồi thường hàng rào và rừng ma cho người dân ở đây.

- Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để giải quyết vướng mắc trong giao đất cho Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh do ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch tỉnh chủ trì: đã khẳng định Công ty đã chi trả bồi thường cho các hộ dân Tân Hợp là hoàn toàn đúng với quy định của Pháp luật. UBND huyện Hướng Hóa đã sai trong việc quy chủ tài sản của các hộ dân Bản Prô và Bản Mới mà lại bồi thường cho các hộ dân xã Tân Hợp là sai, dẫn đến phát sinh đền bù nhiều lần trên một diện tích đất. Liên quan đến 14 hộ dân phát sinh tại Bản Prô, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND huyện có văn bản đề nghị Công ty hỗ trợ cho huyện; nói rõ nguyên nhân phát sinh và cam kết không còn phát sinh thêm hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng. Nếu có phát sinh thì UBND huyện phải chịu trách nhiệm giải quyết và không thuộc trách nhiệm của Công ty.

- UBND huyện đã có hai văn bản đề nghị Công ty bổ sung kinh phí hỗ trợ nhưng đều chưa thể hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện cũng chưa xác định 14 hộ dân phát sinh xâm canh trên thửa nào của các hộ dân trước đây đã được Công ty bồi thường; biên bản kiểm kê tài sản không thể hiện số lô, số thửa nên Công ty không có cơ sở để chuyển tiền cho UBND huyện. Một số hộ dân không chịu bàn giao đất mặc dù Công ty đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ. Công ty đã gửi văn bản đề nghị UBND huyện Hướng Hóa giải quyết nhưng chưa nhận được trả lời.

Ngoài ra Công ty nhận thấy còn một số nội dung vướng mắc khác:

- Đề nghị làm rõ 07 hộ dân không có trong quyết định giao đất số 109/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 và số 4346/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 nhưng lại có trong quyết định thu hồi đất số 4981/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 và được Phòng TNMT huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất lập hồ sơ đề nghị Công ty bồi thường;

- Biên bản kiểm kê tài sản của các hộ dân thôn Lương Lễ - xã Tân Hợp đa số không có chữ ký của chủ tài sản, không có đủ các thông tin: ngày tháng năm kiểm kê, diện tích thửa đất, chữ ký không đồng nhất. Tổng số tiền chi trả không có chữ ký là 2.065.175.000 đồng

- Công ty đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thành hồ sơ quyết toán theo quy định để Công ty chi trả chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ thu hồi, giải phóng mặt bằng nhưng hai đơn vị này không thực hiện.

- UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra và hoàn trả lại cho Công ty số tiền Công ty phải bồi thường, hỗ trợ 2 lần trên cùng một diện tích đất nhưng huyện chưa thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác định lại toàn bộ diện tích đất cho thuê, ranh giới khu đất để có phương án xử lý. Nếu có đất từng tự nhiên thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi để cac cơ quan chức năng quản lý theo quy định và cấp bù diện tích khác cho Công ty, đồng thời thu hồi trả lại cho Công ty số tiền đã đền bù trên diện tích đất rừng.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị

Công văn: 249/ BC- UBND, Ngày: 07/12/2017

Nội dung trả lời:

Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

1.1 về tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất

- Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca (gọi tắt tên khoa học: Macadamia integrifolia) tại địa bàn xã Tân hợp, huyện Hướng Hóa của Công ty TNHH My Anh

  • Khe Sanh (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 30222.000518 ngày 17/10/2014, với tổng vốn đầu tư của dự án là: 111.000.000.000 đồng (tương đương: 5.200.000 USD), quy mô sử dụng đất: 1.500 ha, thời hạn thực hiện dự án là: 50 năm.
  • Ngày 27/10/2014, Công ty đã được ƯBND tỉnh cho thuê 649 ha đất tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án trồng cây mắc ca (Quyết định số 2271/QĐ-UBND). Ngay 19/8/2016, ƯBND tỉnh đã có Quyết định số 1972/QĐ- UBND vê việc điêu chỉnh diện tích thuê đât của Công ty từ 649 ha xuông còn 587,2 ha (điều chỉnh giảm 61,8 ha để lại đất cho nhân dân tiếp tục sản xuất). Đến nay, toàn bộ diện tích đất (587,2 ha) cho thuê đã bàn giao cho Công ty sử đụng và hoàn thành công tác cấp £Ìấy chứng nhận quyền sử dụng đất (03 giấy chứng nhận/03 đợt). Trong đó: Giâỵ chứng nhận số BI 835592 ngày 19/6/2015: 438,1 ha (đợt 1); Giấy chứng nhận số BR 700161 ngày 15/7/2016: 102,3 ha (đợt 2); Giấy chứng nhận số BR 700161 ngày 15/7/2016: 46,8 ha (đợt 3).

1.2 về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca của Công ty TNHH My Anh Khe Sanh được thực hiện hình thức thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ trực tiếp mà không thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quỵ định (dự án không thuộc trường họp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điêu 62 Luật Đất đai 2013). Để triển khai dự án, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với Công ty và các đơn vị có liên quan cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân tự nguyện trả lại đất, ữên cơ sở đó ƯBND huyện ban hành Quyết địĩứi sô 4981/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 về việc thu hồi 649 ha để cho Công ty TNHH My Anh Khe Sanh thuê (diện tích thu hồi được điều chỉnh xuống còn 587,2 theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND nêu trên).

Khi Công ty triển khai dự án đã phát sinh một số hộ dân cản trở không cho Công ty thực hiện, lý do: nhân dân bản Mới - xã Đakrông, huyện Đakrông và bản Prô, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa đang canh tác trên đât giao cho công ty nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất

Nguyên nhân là do phong tục tập quán luân canh của đồng bào dân tộc thiêu số và địa hình đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn nên quá trình đo đạc, quy chủ sử dụng đât và quá trình kiểm kê bồi thường, hỗ trợ đã có sai sót, thiếu chính xác dân .... đên một sô thửa đất bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất sai đối tượng (tài sản của nhân dân bản Mới - xã Đakrông, huyện Đakrông và bản Prô, xã Hướng Tân, huyện . Hướng Hóa nhưng lại bồi thường, hỗ ừợ cho nhân dân thôn Lương Lễ và thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp).         

Để giải quyết các phát sinh, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành, nhiêu văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều phiên làm việc với UBND huyện Hướng Hóa và các Sở ngành có liên quan; giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập nhóm công tác hô trợ UBND huyện Hướng Hóa trong việc giải quyết các vướng măc (Quỵêt định sô 1332/QĐ-STNMT ngày 10/6/2016). Đến nay, các vướng mắc đã cơ bản tháo gỡ, giải quyết; một số vướng mắc còn lại UBND tỉnh đa chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm.

1.3 về tiến độ thực hiện dự án

  • Đến nay Công ty đã đầu- tư trồng đựợc khoảng 400 ha và đang tiếp tục triển khai thêm 78 ha.
  • Phần diện tích còn lại đang phát sinh một số vướng mắc nên Công ty chưa triển khai dự án được, bao gồm: Khoảng 05 ha đang vướng mắc do chưa hoàn thành công tác GPMB và khoảng 85 ha đất đang vướng mắc do diện tích đất này đnnơ có rùng tự nhiên xen kẻ đất trống, đất nương rẫy nằm ven sông, suối đang đữơc xử lý;

Bên cạnh đó, có 33,09 ha UBND tỉnh đã có Quyết định phê đuyệt kinh phí bồi thường giá trị tài sản trên đất (Quyết định iậ' 282/QĐ-UBND ngày 20/02/2017) nhưng Công ty chưa tiến hành chi trả tiền cho đối tượng bị ảnh hưởng.

Đối với các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và xử lý thu hồi lại diện tích đât có rừng tự nhiên nêu ừên, UBND tỉnh Qụảng Trị đã có văn bản số 5568/UBND-TN ngày 03/11/2017 về việc chi đạo UBND huyện Hướng Hóa giải quyết. Hiện nay, ƯBND huyện Hướng Hóa đang tập trung tổ chức thực hiện;

2, về tình hình giải quyết các kiến nghị của Công ty

2.1 Đối với nội dung kiến nghị của Công ty liên quan 36 hộ dân của bản Mới thôn Cu Pua, xã ĐaKrông, huyện ĐaKrông và 26 hộ dân của bản Prô thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa:

Đến nay, các vướng mắc này đã được giải quyết dứt điểm (không còn vướng mắc), tất cả các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hô trợ và bàn giao mặt băng.

UBND huyện đã tổ chức bàn giao mặt bằng tại thực địa cho Công ty sử dụng

2.2 Đối với kiến nghị làm rõ 07 hộ dân không có tên trong Quyêt định giao đất, cấp Giấy CNQSD đít theo Quyết định 109/ QĐ-UBND ngày 18/02/2009 và

Quyết định số 4346/QĐ-ƯBND ngày 30/12/2013 nhưng có tên trong Quyết định thu hồi đất số 4981/QĐ-UBND ngày 16/10/2014: ƯBND tỉnh Quang Trị đã chỉ đạo ƯBND huyện Hướng Hỏa tồ chức kiểm tra rà soát lại hồ sơ cụ thể. Qua kết quả kiểm tra, ƯBND huyện báo cáo có 07 hộ dân nêu trên, với diện' tích là 45 ha mặc dù không có tên trong quyêt định giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất nhưng các hộ sử dụng đât có tên trong sổ Mục kê đất và bản đồ địa chính đã được xác lập, thâm định ngày 08/01/2010; trên cơ sở đơn trả lại đất của các hộ, UBND huyện Hướng Hóa ban hành quyết định thu hồi đất là phù hợp.

2.3 Đối với kiến nghị liên đến công tác kiểm kê không có chữ ký của chủ tài sản, không ghi đủ các thông tin trên biên bản kiểm kê...

Vấn đề nêu trên, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. Quá tình kiêm tra, Đoàn đã trực tiếp làm việc với các hộ liên quan để xác minh làm rõ, trong đó có 9 hộ chưa ký yậọ biên bản kiểm kê nhưng đã ký vào bản ghi số lượng cây côi, tài sản tại thưc địa ýà đã đưộò Công ty thống nhất áp giá công khai thỏa thuận với các hộ dân, có 08 hệ cọ chự Ịcý không đồng nhẩt. Qua xác minh, có 16/17 hộ (01 hộ không gặp) đêu xác nhặn đã trực tiểp đi kiểm kê, nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ đôi với tài sản, cây tối, hòa màựibị-thiệt hại, việc ký thay chủ hộ tại biên bản kiểm kê và giấy nhận tiền có sự thống nhất trong các thành viên của các hộ gia đình (chồng ký thay vợ, vợ ký thay chông., .con ký thay cha, con dâu ký thay cha...)

2.4 Đổi với đề nghị quyết toán chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ thu hồi đất, giải phòng mặt bằng:

Hiện nay đang còn vướng mắc 04 hộ dân tại thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp chưa bàn giao mặt bằng đất được cho Công ty nên các đơn vị liên quan chưa chuyển hồ sơ quyết toán số tiền đã tạm ứng của Công ty. Sau khi giải quyết dứt điểm các vướng mắc thì các đơn vị liên quan sẽ quyết toán kinh phí theo quy định.

2.5 Đối với nội dung kiến nghị hoàn trả cho công ty số tiền bồi thường, hỗ trợ hai lần trên cùng một diện tích đất. Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ nhận thấy:

  • về đất: Không có trường hợp nào được bồi thường, hỗ trợ hai lần trên cùng một diện tích, bởi vì thực tế chỉ chi trả tiền hỗ trợ một lần cho các chủ sử dung đất đã có Quyết đinh thu hồi đất; đối với các hộ phát sinh ở Bản Mới và Bản Prô thì chỉ bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất (không hỗ trợ về đất).

+ về tài sản trên đất: Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ để có phương án thu hồi số tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng (nếu có) để hoàn trả lại cho Công ty theo chi đạo của UBND tỉnh lại Thông báo số 223/TB-UBND ngày 09/12/2016 và Thông báo số 232/TB-UBND ngày29/12/2016.

2.6 Đối với nội dung đề nghị xác định lại toàn bộ diện tích cho thuê, nếu có đất rừng tự nhiên thì đề nghị thu hồi để giao các đơn vị chức năng quản lý và cấp bù diện tích khác cho Công ty: Liên quan đến vấn đề này, ngày 03/11/2017, ƯBND tỉnh đã có văn bản so 5568/UBND-TN chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa tiến hành đo đạc thực tế để xác định diện tích đất có rừng tự nhiên, có phương án thu hồi số tiền đã bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân đê trả lại cho Công ty, đông thời, khảo sát vị trí đất khác để cấp bù cho Công ty. Hiện nay, UBND huỵện đang tập trung quyết liệt thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thanh lập Tô chỉ đạo giải quyết các vướng mắc còn tồn tại (Quyết đinh sô 4022/QĐ-UBND ngày 17/11/2017).

Như vậy, đến nay các vấn đề vướng mắc như kiến nghị của Công ty đã cơ bản được giải quyết; một số vấn đề khác có liên quan đang còn tồn tại phát sinh, ƯBND tinh đã và đang chì đạo các Sờ ngành có liên quan và chính quyền địa phương tập trung giải quyết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đẩu tư khi thực hiện dự án.

Ý kiến bạn đọc (0)