Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Thứ năm, 18-11-2016 | 10:32:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Honda Việt Nam (Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

Công văn: , Ngày: 14/11/2016

Nội dung kiến nghị:

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Liên quan đến Khoản 4 Điều 1 Dự thảo Nghị định:

“4. Sửa đổi quy định tại Điểm O Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

“o) Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: trích nộp quy hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định như quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty”

Công ty Honda Việt Nam kiến nghị bỏ cụm từ “bảo hiểm nhân thọ” được gạch dưới trong nội dung được trích dẫn trên, do theo Công ty, căn cứ quy định tại Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC; và sửa đổi Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, thì “Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế” được quy định như sau:

“Điều 6: ...

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong những trường hợp sau:

...

  1. b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Như vậy theo quy định, các khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu trên được trừ toàn bộ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đồng thời với nội dung đó, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế cũng đã quy định về sửa đổi, bổ sung Điểm O Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“a) Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/ tháng/ người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Phần chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động được tính vào chi phí được trừ quy định tại khoản này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Công ty Honda Việt Nam cho rằng, các quy định trích dẫn trong hai văn bản như vậy đang có hiệu lực pháp luật, đã được hiểu là những khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không bị khống chế khi trừ chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, để các quy định về thuế được thống nhất, Công ty Honda Việt Nam đề nghị Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng bỏ cụm từ “bảo hiểm nhân thọ” trong Dự thảo.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)