Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTG ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung

Thứ năm, 24-10-2017 | 15:17:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTG ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Ngân hàng

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Góp ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTG ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung

- Hiệp hội Ngân hàng thống nhất với nội dung tại Điều 1 của dự thảo Quyết định về việc loại bỏ các dịch vụ ngân hàng gồm “Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng)” ra khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tiêu dùng, Bộ Công Thương có thể xây dựng cơ chế phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền theo hướng “hậu kiểm” thay vì “tiền kiểm” như thời gian vừa qua.

- Về Điều khoản chuyển tiếp: Đề nghị xem xét bổ sung thêm nội dung quy định liên quan tới các trường hợp đã thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước đây và đã được Bộ Công Thương, Sở Công Thương chấp thuận đăng ký thì các ngân hàng tiếp tục thực hiện theo các mẫu đã đăng ký hoặc được chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế các mẫu hợp đồng này trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công Thương

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)