Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mâu thuẫn trong các quy định của về cấp phép quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Thứ bẩy, 30-06-2017 | 08:31:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Mâu thuẫn trong các quy định của về cấp phép quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Theo điều 171 của Luật nhà ở quy định phải có bản vẽ quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt rồi thì mới được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong khi đó theo điều 31 Nghị định 44/2015/NĐCP lại quy định rõ giấy phép quy hoạch chỉ được cấp cho chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án, như vậy trong trường hợp chủ cơ sở sản xuất cũ khi di chuyển ra khỏi thành phố, vì không đủ năng lực tự thực hiện dự án phải kết hợp với Doanh nghiệp khác để thành lập pháp nhân mới theo quyết định 86/2010/QĐ-TTg sẽ lại kẹt vì luật quy hoạch và các nghị định hướng dẫn lại chỉ rõ: Chỉ cấp phép quy hoạch cho đơn vị có đất mà không cấp cho pháp nhân mới được thành lập theo QĐ 86. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một vòng luẩn quẩn không biết là có A rồi mới có B hay có B rồi mới có A? và cuối cùng người phải chịu thiệt thòi là các doanh nghiệp vì cơ quan chức năng không sai khi viện dẫn các chỉ dẫn về luật như vậy.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: 1862/BXD - PC, Ngày: 11/08/2017

Nội dung trả lời:

(1)  về việc không thống nhất giữa quy định về cấp giấy phép quy hoạch tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị với quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư tại Luật Nhà ở

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trường Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/1Ỏ/2015 của Chinh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định các nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ đề nghị chẩp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ Xây dựng đã rà soát, kiến nghị sửa đổi Điêu 171 của Luật Nhà ở năm 2014 trong nam 2019.

Điều 47 của Luật Xây dựng năm 2014, Điều 71 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã quy đỉiih rõ giấy phép quy hoạch là văn bản cấp cho chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực làm căn cứ lập quy hoạch chỉ tiết hoặc ỉập dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết hoặc tháểt ké đô thị được phê duyệt hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ ừong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chinh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất.
Theo đó, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn không quy định “chỉ cấp giấy phép quy hoạch cho đơn vị có đất mà không cấp cho pháp nhân mới thành lập theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg” như kiến nghị của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp phải di dời liên doanh với nhà đầu tư khác để hình thành pháp nhân mới làm chủ đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg thì giấy phép quy hoạch sẽ được cấp cho chủ đầu tư là pháp nhân mới (có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án).

Ý kiến bạn đọc (0)