Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mỹ, Nhật Bản nhất trí đàm phán thu hẹp mọi bất đồng về thương mại