Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phản hổi công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan

Thứ hai, 25-08-2017 | 13:13:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Phản hổi công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Lê Quốc

Công văn: 2047/ PTM - VP, Ngày: 21/08/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Lê Quốc nhận được công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời kiến nghị của công ty. Tuy nhiên công ty nhận thấy công văn không hợp lý, cụ thể:

  1. Đối với mở và công bố cảng biển:

Theo Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc “Công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam” thì Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc chưa thuộc danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam.

Nhưng trong quyết định không hề có câu nào ghi là “cầu cảng này không được phép tiếp nhận tàu thuyền nước ngoài”.

Thực tế có một số nhầm lẫn, hoặc ngộ nhận đã xảy ra: những tàu mang quốc tịch Việt Nam (treo cờ Việt Nam) vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi nước ngoài, hoặc ngược lại, thì đó vẫn được gọi là chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (chứ không chỉ tàu mang quốc tịch nước ngoài - treo cờ nước ngoài đến cập cảng)

  1. Về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu:

Điều 7: Luật Hải quan 2014 quy định: “Địa bàn hoạt động của Hải quan bao gồm; “Cảng biển, cảng thủy nội địa hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…”.

Mặc dù Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc chưa thuộc danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam, nhưng vẫn là cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…”.

Như vậy thì Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc vẫn thuộc địa bàn hoạt động của Hải quan.

  1. Đối với việc cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện tiếp nhận làm thủ tục cho phương tiện xuất cảng, hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương trong giai đoạn từ tháng 5/2017 trở về trước:

Đề nghị cho biết rõ thế nào là đủ điều kiện, những điều kiện ấy là gì?

Điều 8: Hiện đại hóa quản lý Hải quan

  1. Nhà nước ưu tiên đầu tư thiết bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại, công nghệ tiên tiến để đảm bảo hiệu quả quản lý Hải quan; khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến…”

Như vậy cần phải hiểu là luật không bắt buộc, mà chỉ khuyến khích để mọi doanh nghiệp hướng tới hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập chung của khu vực và thế giới.

  1. Đối với việc Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVI thông báo”

“đồng thời có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh bến cảng hiện nay không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật (trong đó có Công ty TNHH Lê Quốc)

Nếu trong thời gian qua mà Công ty TNHH Lê Quốc kinh doanh bến cảng không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thì các cơ quan thực thi pháp luật tại Hải Phòng và Việt Nam lại bỏ qua?


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính- Tổng cục Hải quan

Công văn: 6587/TCHQ-PC, Ngày: 09/10/2017

Nội dung trả lời:

1.1. Đối với việc mở và công bố cảng biển:

Điều 79 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định: “Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, thủ tục công bố mở, đóng cảng biển, cầu cảng, bến cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, vùng nước cảng biển, quản lý luồng hàng hải và hoạt động hàng hải tại cảng biển”.

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ đã được thay thế bằng Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định: “Định kỳ 05 năm một lần vào quý I, Cục Hàng hải Việt Nam lập và trình Bộ Giao thông vận tải danh mục phân loại cảng biển Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công bố theo quy định”.

Điều 4 Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Bộ Giao thông Vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vào tháng 01 hàng năm”. Qua rà soát, đối chiếu với Quyết định số 480/QĐ- BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về công bố Danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam thì Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc không thuộc Danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam đã được Bộ Giao thông Vận tải công bố theo quy định.

1.2. Về thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu:

Điều 67 Luật Hải quan 2014 quy định: “Phương tiện vận tải nhập cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên. Phương tiện vận tải xuất cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng”

Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Căn cứ vào quy hoạch và công bố hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khấu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, mạng bưu chính công cộng cung ứng dịch vụ quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc tổ chức bộ máy và bố trí lực lượng làm thủ tục hải quan”.

Như vậy, địa bàn hoạt động hải quan gồm cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch và công bố theo quy định; trên cơ sở đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) bố trí lực lượng làm thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hải quan; căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan như đã viện dẫn trên, Cảng rau quả tổng hơp Hùng Vương không nằm trong Danh sách công bố bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện giám sát, quản lý hải quan theo quy định của pháp luật, do đó, cơ quan Hải quan không được thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu tại đây.

1.3. Đối với việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho thực hiện tiếp nhận phương tiện xuất nhập cảnh chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương trong giai đoạn từ tháng 5/2017 trở về trước:

Tại các Quyết định công bố Danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam của Bộ Giao thông Vận tải hàng năm từ 2014 đến 2016 đều không có tên Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vận dụng công văn số 3194/CHHVN-CTHH ngày 11/8/2014 và công văn số 2927/CHHVN-CTHH ngày 21/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam để tạo điều kiện cho Công ty TNHH Lê Quốc sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn trong khi chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng và hồ sơ trình Bộ Giao thông Vận tải công bố bến cảng biển là phù hợp với thực tế, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã chủ động rà soát những bến cảng thuộc thành phố Hải Phòng trong đó có Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương không đủ điều kiện thực hiện tiếp nhận, làm thủ tục cho phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu và giao cho Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV1 thông báo các bến cảng này không nằm trong địa bàn hoạt động hải quan.

1.4. Việc Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV1 thông báo, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh cảng không được tiếp nhận tàu thuyền và phương tiện xuất nhập cảnh tại công văn số 3629/TB-HQKV1 ngày 23/6/2017:

Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV1 thông báo một số bến cảng không nằm trong địa bàn hoạt động hải quan là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, tại điểm 2 văn bản có quy định nội dung chưa phù hợp về thẩm quyền, do đó, Tống cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thu hồi Công văn số 3629/TB-HQICV1 nêu trên, đồng thời có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh bến cảng hiện nay không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật (trong đó có Công ty TNHH Lê Quốc), thông báo rõ: cơ quan hải quan không được làm thủ tục cho phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại các bến cảng không nằm trong Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải công bố. Chi đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc ban hành văn bản, thông báo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; quán triệt cán bộ công chức hải quan trong thực hiện nhiệm vụ phải giải thích, hướng dẫn cho doanh nghiệp hiểu rõ việc thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thiện hồ sơ công bố bến cảng theo đúng quy định của pháp luật, tránh hiểu lầm, gây bức xúc cho doanh nghiệp.

1.5. Ngoài ra tại công văn số 1869/CHHVN-CTHH ngày 17/5/2017 của Cục Hàng Hải Việt Nam đã nêu rõ “cầu cảng này không tiếp nhận tàu thuyền nước ngoài”. Vì vậy, công văn số 4939/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan viện dẫn ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản nêu trên là hoàn toàn chính xác, không có sự nhầm lẫn hay ngộ nhận ở đây.

Ý kiến bạn đọc (0)