Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Hỗ trợ đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài

14:40 14/07/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

Hai phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

14:39 14/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó đề xuất về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

11:05 13/07/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 5/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

10:21 12/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

10:12 12/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC

10:11 12/07/2017

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị

10:54 11/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

10:53 11/07/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng cục Môi trường

10:51 11/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ này.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký xe

15:01 08/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Đề xuất tiêu chuẩn Đăng kiểm viên

14:59 08/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên đơn vị đăng kiểm kiểm tra thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải (Đăng kiểm viên).

Đề xuất sửa đổi quy định về trồng rừng thay thế

11:41 07/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.