Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Miễn tiền thuê đất với diện tích tái canh cây cao su

09:18 20/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn (số 9549/BTC- QLCS) hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với diện tích đất trồng cây cao su tái canh.

Điều kiện sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm

08:52 19/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

08:49 19/07/2016

(Chinhphu.vn) - Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Đề xuất thành lập UB quản lý, giám sát vốn và tài sản NN tại DN

14:18 18/07/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Trong đó, Bộ đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp là Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Quy định mức thu phí khi khai thác, sử dụng tài nguyên nước

14:17 18/07/2016

(TBTCO) - Mức phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước sẽ được thu tuy theo lưu lượng xả của từng đề án: Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 3.000 đến dưới 10.000 m3/ngày đêm có mức thu là 8.500 đồng/hồ sơ…

Sửa đổi quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư để thúc đẩy giải ngân

09:28 18/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT- BTC (TT08) quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư.

Điều kiện để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

09:26 18/07/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

09:24 18/07/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

15:10 16/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán

14:08 15/07/2016

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định rõ điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Những quy định về môi giới bảo hiểm

14:08 15/07/2016

(Chinhphu.vn) - Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; các hoạt động môi giới bảo hiểm... được quy định rõ tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất 2 phương án về người trợ giúp pháp lý

08:50 14/07/2016

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) nhằm xây dựng đội ngũ người thực hiện TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL. Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định về người thực hiện TGPL.