Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

PVCombank, Liên Việt và ABBank được sửa đổi, bổ sung điều lệ

Thứ sáu, 11-08-2017 | 15:18:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có các văn bản số 6204, 6219 và 6228/NHNN-TTGSNH về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của các ngân hàng LPB, PVCombank và ABBank.
PV

Cụ thể, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) tại văn bản số 6307/20174/CV-Lienvietposbank ngày 09/6/2017, được Đại hội đồng cổ đông LPB thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/3/2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 ngày 05/6/2017.

NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) tại văn bản số 6960/PVB-PC ngày 12/7/2017, được thông qua theo Nghị quyết số 6446/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông PVCombank.

NHNN cũng xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tại văn bản số 13/CV-HĐQT ngày 12/7/2017, được Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 27/4/2017 và Hội đồng Quản trị ABBank thông qua tại Nghị quyết số 11-1/NQ-HĐQT.17 ngày 10/7/2017.

LPB, PVCombank, ABBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ngân hàng mình, đảm bảo không được trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, LPB, PVCombank, ABBank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của LPB, PVCombank, ABBank phải được đăng ký tại NHNN trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Ngân hàng mình thông qua.

Theo H.Y(Thời báo tài chính)

 

Ý kiến bạn đọc (0)