Gửi email bài viết: Cần cân nhắc hợp lý danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở danh mục do các cơ sở điều trị đề xuất vì hơn ai hết chính cơ sở điều trị mới là nơi biết được họ cần những thuốc gì và chất lượng thuốc ảnh hưởng đến kết quả điều trị như thế nào.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *