Gửi email bài viết: Cổ phần hóa 96% DNNN, nhưng chỉ bán được 8% vốn cho tư nhân

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *