Gửi email bài viết: Có được chỉ định thầu cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *