Gửi email bài viết: ĐBQH: "Chúng ta làm ra 10 đồng thì chi hơn 7 đồng trả lương bộ máy"

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *