Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sửa quy định cấp bù lãi suất tín dụng phát triển thủy sản