Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thay đổi cơ chế để giảm bớt mức chênh lệch đơn giá dự toán/giá gói thầu công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của nhà nước.

Thứ năm, 30-06-2017 | 08:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thay đổi cơ chế để giảm bớt mức chênh lệch đơn giá dự toán/giá gói thầu công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của nhà nước.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Phương pháp xác định đơn giá dự toán công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của nhà nước đã tạo nên tiền lệ không đáng có, nhiều nhà thầu có uy tín, có năng lực thực sự không muốn tham gia đấu thầu gói thầu sử dụng vốn nhà nước bởi nhiều lý do trong đó có vấn đề giá và thanh toán. Trường hợp tham gia nếu trúng thầu thì rồi cũng tìm mọi cách để điều chỉnh giá như vẫn thấy đang khá phổ biến ở các công trình nhà nước hiện nay. Nguyên nhân này nằm ở (i) chi phí tiền lương không hợp lý. Đơn giá nhân công theo cách tính của nhà nước không phù hợp, thấp hơn 20 – 30% mức tiền lương thực tế, (ii) cơ cấu dự toán cứng nhắc không linh hoạt.

Để giải quyết tình trạng trên, kiến nghị:

  • Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có cơ chế điều chỉnh mức tiền lương trong đơn giá theo hướng thị trường, mở rộng khung tiền lương trong văn bản hướng dẫn chuyên nghành.
  • Đổi mới phương pháp lập dự toán, ban hành các chỉ tiêu định mức đơn giá chi phí tổng hợp, không xây dựng đơn giá quá chi tiết như hiện nay.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: 1862/BXD - PC, Ngày: 11/08/2017

Nội dung trả lời:

1. về phản ánh “chi phí tiền lương không hợp lý, đơn giá nhân công theo cách tính của nhà nước không phù hợp, thấp hơn 20-30% mức tiền lương thực tế”
Thực hiện quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016). Theo đó, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn

Đơn giá nhân công xây dựng theo kết quả khảo sát phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương; phù hợp với đặc điểm, tính chất cồng việc của nhân công xây dựng; đáp ứng yêu cầu chỉ trả một số khoản chỉ phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định; không được thấp hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Nguyên tắc này sẽ đảm bảo đơn giá nhân công xây dựng được tính trên mức lương phù hợp với mức lương thực tế trên thị trường.

2. về phản ánh “cơ cấu dự toán cứng nhắc, không linh hoạt”
Cơ cấu dự toán xây dựng công trình hiện nay đã được hoàn thiện, sửa đổi theo hướng phù hợp với quy mô, tính chất và loại công trình, nội dung cụ thể đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016. Một số tồn tại trong phương pháp lập dự toán, hệ thống định mức, hệ thống đơn giá xây dựng do các tính công bố, giá ca máy và thiet bị thi công... sẽ được Bộ Xây dựng khắc phục trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (đã trình Thủ tướng Chĩnh phu tại Tờ trình số 31/TTr-BXD ngày 05/7/2017). Kiến nghị này liên quan đén những bất cập của pháp luật về đấu thầu nên thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ý kiến bạn đọc (0)