Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” của UBND TP Hải Phòng

Thứ hai, 09-02-2018 | 15:14:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” của UBND TP Hải Phòng

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

Hàng năm, Công ty thực hiện và xuất hàng hóa qua các cảng của Hải Phòng khoảng 300.000 tấn hàng lỏng/năm và 3.600 container hàng hóa chất, phân bón và phụ gia thức ăn gia xúc các loại (loại cont 20 feet). Để thực hiện việc nhập và xuất hàng lỏng qua cảng của Hải Phòng, công ty đã phải thuê 2 ha đất trong khu công nghiệp Đình Vũ (chi phí thuê 50 năm là 35,46 tỷ đồng, trả 1 lần) làm kho và thuê cầu cảng của công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ (UBND thành phố Hải Phòng góp 25% vốn) để xuất và nhập hàng. Trong năm 2017, Công ty phải trả phí dịch vụ cầu cảng cho 1 tấn hàng lỏng xuất qua cảng Đình Vũ Hải Phòng là 71.200 đồng/tấn; ngoài ra còn nhiều loại phí khác như phí dịch vụ KCN, phí sử dụng hành lang đường ống…

Ngày 13/12/2016 HĐND thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Theo đó, kể từ 01/01/2017, Hải Phòng sẽ thu phí đối với hàng hóa, xuất qua cảng Hải Phòng, mức thu cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

1

Container 20 feet

Đồng/cont

250.000

2

Container 20 feet

Đồng/cont

500.000

3

Hàng lỏng, hàng rời

Đồng/tấn

20.000

Ngay sau khi Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND được ban hành, Công ty chúng tôi cũng như rất nhiều các công ty trong nước, nước ngoài và tổ chức khác đã có ý kiến phản đối việc thu phí này. Thủ tướng Chính phủ cũng đã 2 lần có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính và UBND Thành phố Hải Phòng rà soát, đánh giá việc thu phí Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND phù hợp với khả năng đóng góp và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự phản đối từ các doanh nghiệp, tại kỳ họp thứ 6 ngày 8/12/2017 của HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, HĐND Hải Phòng đã sửa đổi Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND. Theo đó, mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu là lỏng, hàng rời được điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn (giảm 20%), thời gian có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Và trong buổi đối thoại gần đây nhất giữa doanh nghiệp với UBND thành phố Hải Phòng ngày 19/12/2017, đại diện UBND thành phố Hải Phòng vẫn giữ nguyên quan điểm thu phí 16.000 đồng/tấn.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do hàng hóa phải cạnh tranh với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Việc HĐND thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” đối với Công ty chúng tôi là không hợp lý, khiến công ty phải chịu phí chồng phí (UBND thành phố Hải Phòng sẽ được thu 2 lần phí: thu phí thông qua Công ty cổ phần KCN Đình Vũ và thu phí qua Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND), tăng gánh nặng chi phí và giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh, giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Do đó, với tinh thần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, góp phần tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo như chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai đề nghị HĐND thành phố Hải Phòng sớm xem xét bãi bỏ việc thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” theo Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.


Đơn vị phản hồi: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: 726/UBND - TCNS, Ngày: 06/02/2018

Nội dung trả lời:

 1. Kiến nghị của Công ty cỗ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Tại Văn bản số 2312/CV-2017 ngày 23/12/2017, Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai kiến, nghị 02 nội dung:

 • Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ quan điểm thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” đối với Công ty là không hợp lý, khiến Công tyrphải chịu phí chồng phí (ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ được thu 2 lần phí: Thu phí thông qua Công ty cổ phần KCN Đình Vũ và thu phí qua Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND).
 • Với tinh thần'tạo môi .trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, góp phần tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo chi đạo của chính phủ tại các Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Công ty đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sớm xem xét bãi bỏ việc thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng ròi” theo Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.
 1. về việc ban hành Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 và Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phổ Hải Phòng.

2.1. Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 cùa HĐND thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, và tình hình thực tế tại địa phương, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dan về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó có quy định phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển) tại điểm b khoản 1 Điều 5.

 1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Luật Phí và lệ phí: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; ủy ban nhân dân cấp tỉnh trinh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Tại Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí có tên “phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ừong khu vực cửa khẩu” và thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tình (điểm 1 mục n phần A).

 • Từ ngày 10/10/2016, ủy ban nhân dân thành phổ Hải Phòng, Sở Tài chính, ủy ban nhân dân quận Hải An đã tổ chức 06 cuộc họp với hàng ừăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hóa, các hãng tàu, đại lý vận tải biển, các hiệp hội doanh nghiệp để xin ý kiến góp ý xây dựng Đề án thu phí.
 • Ngày 15/11/2016, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức 99 cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với người dân và các doanh nghiệp. Tại cuộc họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã báo cáo vói cử tri về Đề án thu phí. Hầu hết các doanh nghiệp và người dân đề đồng tình, ủng hộ Đe án.
 • Ngày 22/11/2016, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có Văn bản số 10682/HQHP-VP thông báo chủ trương của thành phố về việc thu phí; Việc thông báo được triển khai đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh cảng bien, doanh nghiệp đại lý, hãng tàu, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu và niêm yết công khai tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển theo quy định.
 • ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tiếp thu ý kiến các doanh nghiệp, cử tri và hoàn thiện Đe án trình Hội đồng nhân dân thành phố.
 • Ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu với 100% đại biểu tán thành.

I Ngay sau khi Hội đồng nhận dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ữong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, ủy ban nhân dân thành phổ Hải Phòng đã tổ chức 03 Hội nghị triển khai với sự tham gia của hàng ữăm doanh nghiệp đồng thời thông báo công khai trên Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Triển khai Luật Phí và lệ phí, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 6403/VPCP-KHTH ngày 3/8/2016 về việc giao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng mức phí sử dụng công trình kết cẩu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích trong khu cửa khẩu phù hợp với Luật Phí, lệ phí; và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15498/BTC-CST nếu rõ: “Đề nghị ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển sớm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành nghị quyết về thu phí, mức thu tùy thuộc vảo tình hình cụ thể của từng địa phương, mức độ bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tải tạo công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ừong khu vực cửa khẩu” để thực hiện thu từ 01/01/2017.

Như vậy, thành phố Hải Phòng là địa phương đầu tiên quy định thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cứa khẩu cảng biển theo đúng chi đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về triển khai thi hành Luật phí và lệ phí.

 1. Ngày 13/1.2/2016, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ .tầng, công trình dịch vụ, tịện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng và có hiệu lực từ ngày 01/Ò1/2017.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc quyết định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng là bảo đảm cơ sờ pháp lý, phù họp với quy định của Luật Phí, lệ phí và Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật

Nội dung này đã được ủý ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan, cũng đã được giải thích với các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp nhiều lần. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã có văn bản khẳng định tính đúng đắn, họp pháp của việc ban hành Nghị quyết sổ 148/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (Văn bản sổ 5036/VPCP-KTTH ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chỉnh phủ, Văn bản số 3058/BTC-CST ngày 16/02/2017 của Bộ Tài chính, Van bản sổ Ỉ360/BKHĐT-KCHTĐT ngay 23/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn bản sổ 1446/BGTVT-TC ngày 15/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải, Văn bản sổ 442/BTP-KTrVB ngày 15/02/2017 của Bộ Tư pháp và Văn bản số 1290A-BCT-XNK ngày 17/02/2017 của Bộ Công thương)

 1. 22. Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hảỉ Phòng.

Ngày 16/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5036/VPVP- KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: ' ‘Giao ủy ban nhân dân thành phổ Hải Phòng tổ chức rà soất, đánh giả việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ trong khu vực cửa khẩu cảng, biển Hải Phòng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp và trình Hội đồng nhân dân thành phổ Hải Phòng tại kỳ họp gần nhất để cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuãn thủ quy định pháp luật phi, lệ phỉ và pháp luật khác có liên quan, phù hợp với khả năng đỏng góp và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trưởng đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam theo như chỉ đạo của Chỉnh phủ tại các Nghị quyết sổ 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 và số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. ”

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Văn bản số 2808/UBND-TC ngày 19/5/2017 chỉ đạo các Cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế của thành phố xây dựng Đề án điều chỉnh mức thu phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ữên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan, phù hợp vói khả năng đóng góp và tính cạnh tránh của các doanh nghiệp hoạỊ động, xuất nhập khẩu, tạo iriôi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam' theo như chỉ đạo của Chỉnh phù tại các Nghị quyết số 19- 2016/NQ-CP ngắy 28/4/2016 và số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để trình cấp có thẩm quyền quyệt định.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 22/8/2017, Sở Tài chính đã chú trì hoàn thiện Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chinh mức thu phí sử dụng
công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hỏa xuất khẩu là hàng lỏng, hàng rời từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn gửi cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp để xin ý kiến từ ngày 15/8/2017 theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định, thòri hạn đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố và gửi các doanh nghiệp xin ý kiến là 30 ngày (tò ngày 15/8/2017 đến ngày 15/9/2017). Sau thời hạn đăng trên cổng thông tin điện tử thành phổ để lấy ý kiến của các đối tượng theo quy định, Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn thiện Đề án điều chỉnh mức thu phí.

Đến thời điểm hiện nay Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, mức thu được điều chỉnh từ 20 000 đồng/tấn giảm xuống mức là 16.000 đồng/tấn, điều chỉnh giảm 20%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Như vậy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện Luật Phí và lệ phí; Hướng dẫn của Bộ Tài chính về phí và lệ phí và Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 503 6/VPVP-KTTH về điều chỉnh mức thu phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là hàng lỏng, hàng rời.

Ý kiến bạn đọc (0)