Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuê chuyên gia thẩm định mất phí 1 triệu đồng/báo cáo

Thứ năm, 16-02-2017 | 09:04:00 AM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Mức chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập là 1 triệu đồng /báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 5 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 337/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Theo Thông tư này, mức chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập là 1 triệu đồng /báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 5 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đối với chi tổ chức hội nghị thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC. Trường hợp hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo ngoài các khoản chi theo quy định tại Thông tư 97/20110/TT-BTC thì mức chi đối với chủ trì cuộc họp là 200.000 đồng/người/buổi, thư ký là 150.000 đồng/người/buổi, chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng là 500.000 đồng/bài viết và thành viên tham dự là 100.000 đồng/người/buổi.

Thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện ngoài chế độ thanh toán công tác phí mức chi bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC là 100.000 đồng/người/ngày.

Mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư 337/2016/TT-BTC là mức chi tối đa làm căn cứ để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức- chính trị xã hội Trung ương lập dự toán chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2017 và áp dụng cho năm ngân sách 2017./.

Theo Mai Đan(TC)

 

Ý kiến bạn đọc (0)