Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế nhập khẩu sắt, thép sản xuất tanh lốp xe còn 0%

Thứ năm, 31-03-2016 | 14:16:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe.

Cụ thể, Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi điểm 1.8 khoản 1 mục I, chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: “1.8. Nhóm 98.10: Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe”.

Thông tư cũng sửa đổi điều 2, sửa đổi, bổ sung Mục II, danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung nhóm 98.10 tại Mục II. danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Bảng biểu

 Danh mục nhóm mặt hàng được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/5/2016./.

Phúc Nguyên (Thời báo tài chính Việt nam)

 

Ý kiến bạn đọc (0)