Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc bãi bỏ một số loại thuế, phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Thứ hai, 09-02-2018 | 15:19:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc bãi bỏ một số loại thuế, phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

- Bỏ tiền thuế thuê đất mỏ và thuế đối với loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Bởi đá làm khoáng sản thì đã phải chịu 10 loại thuế phí, khu vực làm văn phòng, nhà xưởng và đặt máy móc thì đã phải chịu tiền thuê đất, vậy nếu phần diện tích chứa mỏ đá còn phải chịu thêm thuế thuê đất mỏ là trùng lặp.

- Chính phủ và các Bộ ban ngành nên bãi bỏ tiền cấp quyền khai thác đối với loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đẩy mạnh việc đồng thời thực hiện được cả chiến lược vĩ mô là khuyến khích sản xuất gạch không nung thay thế gạch nung. Mà nguyên liệu chính là từ các sản phẩm vật liệu xây dựng thông thường này. Vì vậy nên có chiến lược đồng bộ từ chính phủ và các Bộ ban ngành Trung ương

- Điều chỉnh hoặc bãi bỏ áp đặt giá tài nguyên tính thuế mà phải thực hiện cơ chế thị trường khách quan tại từng địa phương cụ thể.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài Chính

Công văn: 2307/BTNMT - PC, Ngày: 09/05/2018

Nội dung trả lời:

. về việc bãi bỏ một sỗ loại thuế, phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường (Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tình Nghệ An kiến nghị):

  • Bỏ tiền thuế thuê đất mỏ và thuế đổi với loại khoáng sản làm vật Bệu xây dựng thông thường (VLXDTT). Bởi đá làm khoáng sản thì đã phải chịu 10 loại thuế, phí, khu vực làm văn phòng, nhà xưởng và đặt máy móc thì đã phải chịu tiền thuê đất, vậy nếu phần diện tích chứa mỏ đá còn phải chịu thêm thuế thuê đất mỏ là trùng lặp;
  • Chính phủ và các Bộ, ngành nên bãi bỏ tiền cấp quyền khai thác đối với loại khoáng sản làm VLXDTT để đẩy mạnh việc đồng thời thực hiện được cả chiến lược vĩ mô là khuyến khích sản xuất gạch không nung thay thế gạch nung.

Mà nguyên liệu chính là từ các sản phẩm VLXDTT này. Vì vậy có chiến lược đồng bộ từ Chỉnh phủ và các Bộ ban ngành Trung ương;

  • Điều chỉnh hoặc bãi bỏ áp đặt giả tài nguyên tính thuế mà phải thực hiên cơ chế thị trường lứiách quan tại từng địa phương cụ thể.

về việc bãi bỏ một số loại thuế, phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường:

  • Khoản 1 Điều 31 Luật khoáng sản quy định sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản, theo đó tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp không sử dụng lớp đất mặt hoặc hoạt động khoáng sản không ảnh hưởng đên việc sử dụng mặt đất của tổ chức, cá nhân đang sử dụng đât hợp pháp. Do đó, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (kể cả khoáng sản làm VLXDTT) đêu phải thực hiện việc thuê đất khu vực khai thác mỏ (trừ các trường hợp nêu trên). Việc thuê đất khu vực mỏ là trách nhiệm của các tô chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đây không phải là thuế.

Như vậy, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An kiến nghị bỏ tiền thuê đất trong hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường là không phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan.

  • Khoản 1 Điều 77 Luật khoáng sản quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Việc bãi bỏ quy định này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. vì vây, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận kiến nghị của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An đê nghiên cứu, báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét.

2: về việc hướng dẫn tính thuế tài nguyên theo Thông tư số 152/2015/TT- BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính (Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương kiến nghị)

Việc ban hành và hướng dẫn thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về thuế tài nguyên thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Ý kiến bạn đọc (0)