Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về việc bỏ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động có Hợp đồng ngắn hạn từ 1-3 tháng

Thứ sáu, 09-02-2018 | 15:21:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về việc bỏ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động có Hợp đồng ngắn hạn từ 1-3 tháng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo khoản 1 Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 đến dưới 3 tháng phải tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện nay thực tế các Doanh nghiệp xây dựng chủ yếu ký hợp đồng nhân công với người lao động làm nông sau khi họ đã làm thu hoạch mùa màng xong. Vì vậy họ không chịu đóng Bảo hiểm xã hội cho dù Doanh nghiệp có yêu cầu bắt buộc phải đóng. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh lại luật cho phù hợp thực tế hoặc có những quy định khác cho các đối tượng này.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)