Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về việc giải quyết chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thành phố thu hồi đất Dự án xây dựng Khu bến thủy nội địa và tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Thứ bẩy, 07-06-2018 | 09:43:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về việc giải quyết chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thành phố thu hồi đất Dự án xây dựng Khu bến thủy nội địa và tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Toàn Mỹ

Công văn: 1229/PTM - VP, Ngày: 05/06/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Toàn Mỹ nhận được Văn bản số 8423/UBND–ĐC3 ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ khi thực hiện dừng Dự án xây dựng khu bến thủy nội địa và tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên; theo đó, có nội dung: “Việc doanh nghiệp tự ý san lấp mặt bằng và thi công xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa được bàn giao đất thực hiện dự án là vi phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân thành phố không xem xét giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp về bồi thường chi phí giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng và tài sản xây dựng trên khu đất thực hiện dự án; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ xem xét giải quyết hoàn trả tiền thuê đất của doanh nghiệp”;

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật đất đai và nội dung nêu trên; Công ty TNHH Toàn Mỹ trình bày về dự án và kiến nghị như sau:

  1. Công ty TNHH Toàn Mỹ đã thực hiện đúng các quy trình thuê đất để đầu tư xây dựng Khu bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu xây dựng: (Dự án phục vụ dự án)

- Ngày 28/02/2014 Công ty TNHH Toàn Mỹ có Văn bản số 01/CV - TM V/v đề nghị được thuê khu đất bãi bồi ven sông Cấm diện tích khoảng 3 ha để làm bãi tập kết vật liệu tại xã Tân Dương phục vụ nhu cầu cần thiết về vật liệu xây dựng của Dự án Khu đô thị và công nghiệp VSIP nhằm tăng cường vận tải thủy nội địa, giảm tải đường bộ, hư hỏng đường góp phần giảm ách tắc, tai nạn giao thông qua Cầu Bính, tuyến đường 359 thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên;

- Ngày 07/7/2014 UBND thành phố có Văn bản số 4868/UBND-TL V/v mở rộng bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Toàn Mỹ;

- Ngày 07/8/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1219/KHĐT-CNDV V/v xin ý kiến tham vấn của các Sở, ngành thành phố và UBND huyện Thủy Nguyên về đề nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ đầu tư xây dựng bãi tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

- Sau khi xin ý kiến tham vấn, ngày 25/9/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1398/KHĐT-CNDV V/v tổng hợp ý kiến các sở, ngành đề nghị UBND thành phố cho phép Công ty TNHH Toàn Mỹ được đầu tư xây dựng bãi tập kết vật liệu tại xã Tân Dương; UBND thành phố có Văn bản số 7489/UBND-TL ngày 03/10/2014: đồng ý cho phép Công ty TNHH Toàn Mỹ thuê khu đất diện tích khoảng 3 ha tại khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng với mục tiêu cung cấp cho dự án VSIP, thời hạn thuê 05 năm; việc gia hạn thuê đất được xem xét trên cơ sở tình hình thực tế triển khai thực hiện quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Cấm, yêu cầu Công ty phải bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ phòng chống sạt lở theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 440/SNN-ĐĐ ngày 27/5/2014;

- Ngày 27/01/2015 UBND huyện Thủy Nguyên ban hành Quyết định số 172/QĐ- UBND V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án đầu tư xây dựng công trình khu bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại xã Tân Dương với tổng diện tích đất 36.720 m2, cốt nền xây dựng +2,41 m; (trong đó: Đất xây dựng công trình 200 m2; đất cây xanh 5.626,47 m2; bãi chứa vật liệu 18.335,86 m2; Đất giao thông 11.098,67 m2; Đất cầu cảng 1.459 m2) và đất ngoài chỉ giới làm đường giao thông 1.866,45 m2; Xây dựng tuyến đường giao thông từ đường 359A vào khu bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu có mặt cắt 11,5 m; đường nội bộ có mặt cắt 9 m;

- Ngày 14/02/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư số: 184/GBN-KHĐT V/v cấp Giấy biên nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Toàn Mỹ ;

- Ngày 10/6/2016 Công ty TNHH Toàn Mỹ có Văn bản số 08/CV-C.ty đề nghị UBND thành phố V/v nộp tiền thuê đất 01 lần cho 05 năm ổn định kỳ đầu;

- Ngày 22/6/2016 UBND thành phố có Văn bản số 3900/VP-ĐC2 V/v nộp tiền thuê đất cho 05 năm ổn định kỳ đầu theo đề nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ;

- Ngày 15/8/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 397/TTr -STNMT V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể đất thương mại dịch vụ để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Toàn Mỹ cho 05 năm ổn định kỳ đầu;

- Ngày 02/12/2016 UBND thành phố ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND V/v cho phép Công ty TNHH Toàn Mỹ thuê đất tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu, diện tích đất 36.720 m2, thời gian thuê đất 05 năm, nộp tiền thuê đất 05 năm ổn định kỳ đầu là 1.674.215.000 đồng (thời gian cho thuê đất kể từ ngày UBND thành phố quyết định cho thuê đất là ngày 02/12/2016 đến 02/12/2021);

- Ngày 08/12/2016 Cục Thuế thành phố có Văn bản số 6148/TB-CT V/v thông báo tiền thuê đất diện tích 36.720 m2 với số tiền 1.674.215.000 đồng (thời gian thuê đất 05 năm kể từ ngày 02/12/2016); Ngày 22/12/2016 Công ty TNHH Toàn Mỹ đã chấp hành hoàn thành nộp đủ số tiền thuê đất nêu trên vào ngân sách của thành phố;

* Như vậy, về trình tự thủ tục thuê đất thì Công ty TNHH Toàn Mỹ đã thực hiện đúng quy định, đã nộp tiền thuê diện tích 36.720 m2 đất trong thời gian 05 năm ổn định kỳ đầu với số tiền là 1.674.215.000 đồng theo Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND thành phố.

  1. Việc chấp hành đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu đúng quy định:

- Sau khi Công ty TNHH Toàn Mỹ được UBND thành phố cho thuê đất tại Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 02/12/2016; Công ty căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện Thủy Nguyên V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án đầu tư xây dựng công trình khu bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại xã Tân Dương để tiến hành thi công san lấp hoàn chỉnh mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án trên diện tích đất được thuê 36.720 m2, đảm bảo kịp thời gian tập kết vật liệu xây dựng phục vụ các công trình như dự án Khu đô thị và công nghiệp VSIP và một số công trình trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện Thủy Nguyên;

Song song với việc tập kết, lưu chuyển vật liệu thì Công ty đã có Văn bản số 22/TTr-CT ngày 05/12/2016 báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cấp phép xây dựng một số hạng mục công trình bến thủy nội địa; Ngày 20/01/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẩm định có Tờ trình số 10/TTr-SNN trình UBND thành phố V/v cấp phép xây dựng một số hạng mục công trình tạm thời trên bãi bồi ngoài đê tả sông Cấm: (i) Bến thủy nội địa: kết cấu sàn bê tông cốt thép trên hệ cọc cao độ mặt bến + 2,61m; (ii) Bãi tập kết vật liệu: cao độ san lấp, gia cố mặt bằng bãi tập kết vật liệu + 2,40m trên tổng diện tích khu bãi 61.972 m2; Như vậy, theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì Công ty đã chấp hành đầu tư vốn để san lấp, gia cố mặt bằng tăng thêm diện tích mà Công ty được thuê (36.720 m2) là 25.252 m2 diện tích này đã có sổ đỏ;  Đồng thời Công ty cũng gửi Sở Giao thông hồ sơ mở bến và các văn bản xin cấp phép xây dựng bến thủy nội địa đã được Sở Giao thông có văn bản số 2654/SGTVT-HTGT&ATGT ngày 07/12/2016 V/v chấp thuận xây dựng, mở bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ, ngày 04/01/2017 Sở Giao thông đã cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số : 37 /GPBTNĐ cho Cômg ty có thời gian hoạt động từ ngày 04/01/2017 đến ngày 04/01/2018.

  1. Về Văn bản số 8423/UBND-ĐC3 ngày 23/11/2017 của văn phòng UBND thành phố Hải Phòng

Ngay sau khi được UBND thành phố cho thuê đất, Công ty TNHH Toàn Mỹ đã tích cực, chủ động nắm bắt nhanh thời cơ, kịp thời đầu tư vốn trên 60 tỷ đồng ngay sau khi được UBND thành phố đồng ý cho Công ty thuê đất (tiền thuê đất 1.674.215.000 đồng Công ty đã nộp đầy đủ vào ngân sách vào ngày 22/12/2016) để tập trung cao xây dựng Dự án bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên; vì đầu tư xây dựng khu vực bến, bãi tiếp giáp mặt nước sông Cấm thì đòi hỏi phải thi công ngay trước mùa mưa bão để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ dự án hơn nữa đây là dự án ngắn hạn; Như vậy, việc làm của Công ty là tích cực thực hiện đúng tính thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiều dự án trên địa bàn thành phố, luôn luôn yêu cầu Nhà đầu tư phải khẩn trương thi công ngay các công trình của dự án để đưa vào sử dụng;

Công ty đang tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án thì đến ngày 17/4/2017 UBND huyện Thủy Nguyên có thông báo số 113/TB-UBND và Công văn số 2581/UBND-ĐC1 ngày 09/5/2017 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành dừng ngay thi công các hạng mục công trình đang thi công dở dang của dự án để thực hiện việc thu hồi đất theo ý kiến của UBND thành phố Hải Phòng;

 Như vậy, Công ty TNHH Toàn Mỹ được thuê đất thời gian ổn định 05 năm từ ngày 02/12/2016 đến 02/12/2021 nhưng đến thời điểm thông báo thu hồi đất là vẫn còn trong thời hạn thuê đất trên 04 năm nữa, đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, công nhân mất việc làm, dở dang các hợp đồng kinh tế với các đơn vị thi công công trình dự án, đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng,...làm thiệt hại đến hoạt động của Công ty đã đầu tư vốn lớn để thực hiện dự án; (Vì: khi Công ty triển khai dự án bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu thì Công ty phải mất rất nhiều thời gian công sức, vốn đầu tư lớn để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình bến bãi, khai thác nguồn nguyên vật liệu, phương tiện vận tải với các đơn vị liên doanh liên kết,... để tập trung đầu tư dự án này);

Theo quy định tại Điều 75, Điều 80, Điều 81, Điều 88, Điều 89 Luật Đất đai, Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, Điều 11 Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND của UBND TP.Hải Phòng thì các công trình xây dựng thuộc Dự án xây dựng Khu bến thủy nội địa và tập kết vật liệu của Công ty Toàn Mỹ thuộc trường hợp được bồi thường cũng như bố trí tái định cư cho dự án khi nhà nước thu hồi đất . Ngày 20/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên có Văn bản số 583/UBND-PTQĐ trình UBND thành phố về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với Công ty TNHH Toàn Mỹ khi thu hồi đất thực hiện Dự án Bắc Sông Cấm. Tuy nhiên, tại Văn bản số 8423/UBND-ĐC3 ngày 23/11/2017 của văn phòng UBND thành phố về việc thu hồi đất mà Công ty được thuê nêu trên, với nội dung: “Không xem xét giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về bồi thường chi phí giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng và tài sản xây dựng trên khu đất thực hiện dự án”.

  1. Kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ:

- Chấp thuận cho Công ty Toàn Mỹ thuê 01 khu đất có diện tích từ 4 - 6 ha, tại địa điểm phía trong và ngoài đê sông Cấm thuộc xã Kiền Bái và xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; (hoặc một điểm nào đó tương tự)

- Bồi thường cho Công ty Toàn Mỹ tiền đã chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí san lấp mặt bằng, tài sản xây dựng trên khu đất thuê không thể di chuyển được.

- Hỗ trợ chi phí di chuyển đối với những tài sản di chuyển được ra khỏi Dự án.

- Hoàn trả toàn bộ số tiền thuê đất đã nộp cho ngân sách và lãi suất tiền vay mà Công ty đã đầu tư vốn thực hiện Dự án bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên để động viên khuyến khích doanh nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Chính Phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi, bảo đảm ổn đinh cho doanh nghiệp đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)