Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc tiền thuê đất để đầu tư khu chế xuất, khu công nghiệp