Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Vướng mắc trong lĩnh vực tài chính

Thứ sáu, 30-06-2017 | 09:11:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Vướng mắc trong lĩnh vực tài chính

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Công ty Sông Đà

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

- Mặc dù, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014, Quyết định số 51/QĐ/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 nhằm tháo gỡ và đẩy nhanh việc thoái vốn của các doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại các đơn vị làm ăn kém hiệu quả và có giá giao dịch dưới mệnh giá vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Để triển khai đề án tái cấu trúc, Tổng công ty đã tiến hành sáp nhập các công ty cổ phần. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc cổ đông có liên quan không được biểu quyết phương án sáp nhập, do đó, có trường hợp đã không thực hiện được do tỷ lệ biểu quyết không đủ theo quy định. Ví dụ như trường hợp Tổng công ty tiến hành sáp nhập Công ty cổ phần ĐT&PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, do Tổng công ty Sông Đà không được quyền biểu quyết nên tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐT&PT điện Sê San 3A, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông khác không đủ theo quy định (≥ 75%) nên việc sáp nhập chưa thực hiện được theo kế hoạch.

Tổng Công ty Sông Đà kiến nghị để tháo gỡ khó khăn về tài chính: Chính phủ xem xét ban hành các qui định để thực hiện việc sáp nhập các đơn vị thành viên của Công ty mẹ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng

Công văn: 1862/BXD - PC; 6343/BKHĐT - PTDN, Ngày: 11/08/2017

Nội dung trả lời:

Kiến nghị này được giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trả lời, Bộ Xây dụng phối hợp Tuy nhiên, kiến nậhị này liên quan đến những bất cập của pháp luật về doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái von doanh nghiệp nhà nước nên thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  • Bộ kế hoạch và đầu tư:
  • về việc thoái vốn có giả giao dịch dưới mệnh giá

Theo phản ánh của Tổng công ty, việc thực hiện thoái vốn tại các đơn vị làm ăn kém hiệu quả và có giá giao dịch dưới mệnh giá vẫn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Tổng công ty không nêu rõ những vướng mắc cụ thể. Đề nghị Tông công ty Sông Đà làm rõ các vướng mắc, báo cáo cụ thể để gửi các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện.

Hiện nay, Bộ Tài chinh đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị đinh số 91/2015/NĐ-CP, trong đó dự kiến sửa đổi một số quy định hướng dẫn việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do vậy, trường hợp các vướng mắc trong thoái vốn hiện nay Tổng công ty Sông Đà đang gặp phải liên quan đến cơ chế, chính sách thì đề nghị báo cáo rõ, gửi Bộ Tài chính để nghiên cứu, điều chỉnh quy định phù hợp với thực tiễn.

  • về vướng mắc liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp đã quy định về việc thực hiện sáp nhập các doanh nghiệp. Đối với trường hợp DNNN thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập các đơn vị thành viên theo phương án đã được cơ quan đại diện chủ sờ hữu nhà nước phê duyệt gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về tài chính, hoặc cơ chế, chính sách thì đề nghị có báo cáo cụ thể, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu để gửi các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến bạn đọc (0)