Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét không thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng theo Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND

Thứ bẩy, 24-10-2017 | 15:41:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét không thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng theo Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas)

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND Thành phố Hải Phòng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng, PVGAS xin có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điều 1, mục 3, điểm c của Nghị quyết trên, các doanh nghiệp nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sẽ phải nộp mức phí là 20.000 đồng cho mỗi tấn hàng nhập khẩu. Việc thu phí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của PVGAS nói riêng và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung. Cụ thể, khoản thu phí nêu trên làm gia tăng gánh nặng chi phí và giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp do trùng lắp các hạng mục phí, lệ phí mà doanh nghiệp kinh doanh LPG đã và đang thực hiện nộp theo quy định của Bộ Tài chính, chi tiết như sau:

Nộp phí theo quy định tại điều 5 mục 1, điểm b Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định căn cứ xác định thu phí như sau: “Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu”.

+ Kho LPG của PVGAS đặt tromg khu công nghiệp Đình Vũ và PVGAS đã đóng đủ chi phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng thông qua việc thanh toán tiền thuê/chi phí duy trì hoạt động cho Khu công nghiệp Đình Vũ theo đúng quy định Nhà nước.

Nộp phí theo quy định tại điều 11, mục 2, điểm d của Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quy định hàng gas lỏng thông qua cầu cảng, bến phao phải chịu mức phí theo mức 0,9USD/tấn.

- Nộp phí theo quy định tại điều 7, điều 8, điều 9, điều 10 và điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quy định tại các loại phí sử dụng luồng lạch, vùng nước như trọng tải tàu, phí đảm bảo hàng hải, phí hoa tiêu. Các loại phí này được PVGAS chi trả gián tiếp cho cơ quan cảng vụ Hải Phòng thông qua đơn vị cung cấp LPG nước ngoài (do giá bàn LPG đã bao gồm tất cả các chi phí nêu trên).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và PVGAS cũng đã phải trả các chi phí theo quy định của Nhà nước khi sử dụng đường bộ trong khu vực cảng biển Hải Phòng như phí cầu đường, phí bảo trì đường bộ…

Vì vậy, việc HĐND Thành phố Hải Phòng tiếp tục thu thêm phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng LPG nhập khẩu với mức phí 20.000 đồng/tấn là không hợp lý, đồng thời khiến các doanh nghiệp phải chịu phí chồng phí, tăng gánh nặng chi phí và giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu LPG, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách bình ổn gas của Nhà nước.

Với các phân tích và lý do nêu trên, PVGAS kiến nghị Chính phủ xem xét, có ý kiến với HĐND Thành phố Hải phòng không thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng theo Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)