Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban hành kịp thời văn bản pháp quy hướng dẫn cho doanh nghiệp ngành cao su quản lý gỗ cao su bền vững theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hợp pháp của gỗ cao su nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ từ các vườn cao su thanh lý và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thứ tư, 23-06-2017 | 15:31:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ban hành kịp thời văn bản pháp quy hướng dẫn cho doanh nghiệp ngành cao su quản lý gỗ cao su bền vững theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hợp pháp của gỗ cao su nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ từ các vườn cao su thanh lý và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Cao su Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Ban hành kịp thời văn bản pháp quy hướng dẫn cho doanh nghiệp ngành cao su quản lý gỗ cao su bền vững theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hợp pháp của gỗ cao su nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ từ các vườn cao su thanh lý và mở rộng thị trường xuất khẩu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: 3942/BNN - QLDN, Ngày: 15/05/2017

Nội dung trả lời:

Hiện nay, nhiều thị trường khi nhập sản phẩm gỗ xuất khấu của Việt Nam yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gôc nguyên liệu gô rừng hợp pháp (bao gồm cả sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu gỗ cao su). Việc cấp chứng chỉ rừng quốc tế phải do các tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế công nhận và được ủy quyền tại Việt Nam. Tuy vậy, đê được câp chứng chỉ rừng cho gỗ cao su, đề nghị thực hiện theo Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững, trong đó có quy định về cấp chứng chi quản lý rừng bền vững và trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ rừng

Ý kiến bạn đọc (0)