Trung Quốc tái cấu trúc nợ trái phiếu: Chủ yếu tự giải quyết không qua tòa án

Trung Quốc tái cấu trúc nợ trái phiếu: Chủ yếu tự giải quyết không qua tòa án Số lượng trái phiếu được gia hạn tiếp mà không phải thanh toán tại Trung Quốc chiếm tới 56%. Ảnh: Đức Mạnh