Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, mục tiêu tổng quát năm 2023 là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô...

Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó GRDP tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...

HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2023. Trong đó, giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, phát triển các mô hình kinh tế mới; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Hà Nội

Tốc độ tăng GRDP khoảng 7,0%. GRDP bình quân đầu người khoảng 150 triệu đồng. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện 10,5%. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 6,0%. Chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5%. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước 0,1%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước 0,1%. Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 93,5%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 43%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 2,0%. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 39,0%. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm 26 xã. Số xã nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm 20 xã...

 

Theo Khánh Linh (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hdnd-tp-ha-noi-thong-qua-22-chi-tieu-chu-yeu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-118274.html