Hướng dẫn về thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Theo bà Hạnh tham khảo Điều 30 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Điều 19 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP thì UBND các cấp trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Công ty Quản lý tài sản thực hiện việc thu giữ, thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm. Bà Hạnh hỏi, quy định này chỉ áp dụng cho Công ty Quản lý tài sản hay áp dụng cả đối với các tổ chức tín dụng khác?

Điều 2 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng có cả tổ chức tín dụng, nhưng trong nội dung nêu trên chỉ có Công ty Quản lý tài sản. Vậy, UBND các cấp sẽ phối hợp sau khi nhận được thông báo đơn vị xử lý tài sản hay sau khi nhận được thông báo của tòa án (khi đã khởi kiện)?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 34/2015/NĐ-CP:

Nghị định số 53/2013/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan trong tổ chức và hoạt động của VAMC. Theo Điều 30.1b thì: 

"1b. Khi có đề nghị của Công ty Quản lý tài sản, UBND các cấp trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Công ty Quản lý tài sản thực hiện việc thu giữ, thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm".

Như vậy, quy định tại Điều 30.1b nêu trên điều chỉnh và áp dụng đối với hoạt động của VAMC.

Trách nhiệm của UBND các cấp ngoài trường hợp đề cập tại Điều 30.1b nêu trên còn được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan tương ứng từng thời điểm, hoạt động.

Ngoài ra, trường hợp tổ chức tín dụng thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu (trong đó có quy định quyền thu giữ) theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thì trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị quyết số 42/2017/QH14 và các văn bản liên quan điều chỉnh việc xử lý nợ vay của tổ chức tín dụng.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/huong-dan-ve-thu-giu-tai-san-bao-dam-de-xu-ly-no-102230518162523068.htm