Văn bản hợp nhất có được dùng làm căn cứ pháp lý?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 4 Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật quy định: "Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật".

Tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Khoản 1 Điều 1 Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) đã quy định về kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị bà đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/van-ban-hop-nhat-co-duoc-dung-lam-can-cu-phap-ly-102230519165746545.htm