Y sĩ có được cấp bổ sung hoạt động chuyên môn kỹ thuật viên?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề là y sĩ, khi hoàn thành khóa học và được cấp văn bằng Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học, tiếp tục thực hành 9 tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì được cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn từ y sĩ sang kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (hình ảnh y học), không cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn được vì y sĩ và kỹ thuật viên là 2 chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khác nhau.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/y-si-co-duoc-cap-bo-sung-hoat-dong-chuyen-mon-ky-thuat-vien-102230524085300372.htm