Dự án nào được miễn đăng ký môi trường?

Quy mô dự án: Nước thải sinh hoạt 1 m3/ngày đêm, nước thải phục vụ sản xuất kinh doanh 1 m3/ngày đêm, chất thải rắn sinh hoạt có phát sinh chủ yếu từ bao bì, lá chuối hư, vỏ bọc gói,...

Ông Tài đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp vấn đề nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Loại hình sản xuất thực phẩm không thuộc danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự án của ông chỉ được miễn đăng ký môi trường nếu đáp ứng các tiêu chí tại Mục 12 Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/du-an-nao-duoc-mien-dang-ky-moi-truong-102230820110704494.htm