Ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời cử tri tỉnh Bến Tre như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời gian hoạt động còn lại của TCTD.

Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, TCTD xem xét chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/kéo dài thời gian trả nợ) trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong bối cảnh biến động kinh tế trong nước và tình hình thế giới hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Việc cho phép TCTD cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn không có khả năng trả nợ đúng hạn sẽ tạo điều kiện cho khách hàng được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, kéo dài thời gian trả nợ mà không bị chuyển nhóm nợ xấu. Qua đó, khách hàng có điều kiện được tiếp cận các khoản vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, khách hàng có nguồn tài chính để tìm kiếm việc làm, nguồn thu nhập mới để trả nợ vay tại các TCTD.

Đến ngày 31/7/2023, lũy kế tổng giá trị nợ (gốc và lãi) được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 95.937 tỷ đồng, với 96.875 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành đầy đủ quy định và chính sách để tạo điều kiện cho các TCTD có thể cho vay khách hàng với thời hạn cho vay phù hợp, cũng như hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn yên tâm sản xuất. Khách hàng có kiến nghị về thời hạn cho vay có thể làm việc trực tiếp với TCTD cho vay để được xem xét xử lý theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/ban-hanh-nhieu-chinh-sach-tao-dieu-kien-cho-khach-hang-vay-von-102230927102752852.htm