Cơ quan nào thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế hai bước và thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-quan-nao-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-10224042516193657.htm